Αιτήσεις για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τουλάχιστον διετή εκπαιδευτική υπηρεσία από το διορισμό τους σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση θέσεων με επιλογή, προκειμένου να αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών κατά το σχολικό έτος 2012-2013.
Οι υποψήφιοι προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας καλούνται να καλύψουν ανάγκες των εκπαιδευομένων στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα Σ.Δ.Ε.. Για τις αναθέσεις μαθημάτων, ισχύουν οι σχετικές αποφάσεις του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τα γνωστικά αντικείμενα είναι:

1. Ελληνική Γλώσσα
2. Μαθηματικά
3. Αγγλική Γλώσσα
4. Κοινωνική Εκπαίδευση
5. Πληροφορική
6. Πολιτισμική Αισθητική Αγωγή
7. Φυσικές Επιστήμες
8. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα Σ.Δ.Ε. είναι έντονα συμμετοχικός. Ο εκπαιδευτικός δεν αρκείται στο καθαρά διδακτικό έργο, αλλά ο ίδιος, ως ερευνητής, διαγιγνώσκει τις μορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων. Οι εκπαιδευτικοί στα Σ.Δ.Ε. πρέπει να βοηθούν τους ενήλικους εκπαιδευόμενους να «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν», πρέπει να συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους, να γνωρίζουν νέες τεχνολογίες (Η/Υ, διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, ώστε να επικοινωνούν με συναδέλφους των ευρωπαϊκών σχολείων. Αίτηση προς απόσπαση μπορούν να υποβάλλουν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πέρα από τα προβλεπόμενα γνωστικά αντικείμενα.Οι υποψήφιοι προς απόσπαση ως υπεύθυνοι των εκτός έδρας τμημάτων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας ασκούν διοικητικό έργο και είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και του ωρολογίου προγράμματος και αναφέρονται στο Διευθυντή της έδρας. Σημειώνεται ότι, εάν ως υπεύθυνος στα εκτός έδρας τμήματα επιλεγεί εκπαιδευτικός του οποίου η ειδικότητα καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα, δύναται να ασκήσει και διδακτικό έργο.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απόσπαση είτε ΜΌΝΟ για διδακτικό έργο για ένα ΜΌΝΟ γνωστικό αντικείμενο σε όλα τα Σχολεία ΔεύτερηςΕυκαιρίας μιας ΜΌΝΟ Περιφέρειας είτε ΜΌΝΟ για διοικητικό έργο, ως υπεύθυνος στα εκτός έδρας τμήματα μιας ΜΌΝΟ Περιφέρειας.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπη αίτηση υποψηφιότητας από την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (www.gslll.edu.gr – Ανακοινώσεις). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, με επισυναπτόμενα βιογραφικό σημείωμα και επικυρωμένα αντίγραφα:

1) υπηρεσιακού εγγράφου που να αποδεικνύει την ιδιότητα του μόνιμου εκπαιδευτικού,
2) τίτλων σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, ξένες γλώσσες με επίσημη μετάφραση, Η/Υ κ.λ.π.),
2) αποδεικτικών – βεβαιώσεων διδακτικής εμπειρίας στα ΣΔΕ ή στην τυπική εκπαίδευση,
3) βεβαιώσεων συμμετοχής σε σεμινάρια,

στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)
Τμήμα Διοικητικού
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη
τ.κ. 111 43, Αθήνα

και να κοινοποιήσουν μόνο την αίτησή τους στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά για ενημέρωσή της.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και φακέλου δικαιολογητικών: έως Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012 και ώρα 15:00.Μετά την κατάθεση του φακέλου δε γίνεται δεκτό οποιοδήποτε άλλο έγγραφο.
Στην περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.Αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω fax και e – mail ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη.