Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας "Κωνσταντίνος Κούμας"

Παπακυριαζή 47, Λάρισα | Τηλ.: 2410 531973, Fax: 2410 549390| Ιστοσελίδα: www.infolibraries.gr/larisa

Οι πρώτες προσπάθειες για την δημιουργία βιβλιοθήκης στην Λάρισα ξεκινούν από το 1891, δέκα χρόνια μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, από τους Τούρκους, το 1881. Συγκεκριμένα στο δημοτικό συμβούλιο της 16-8-1891 διαβάζουμε:
" Δι' αποφάσεώς του προέβη εις την αγοράν 500 τόμων της Βιβλιοθήκης Αχιλλέως Περραιβού περιλαμβανούσης διάφορα αξίας ιστορικά και φιλοσοφικά βιβλία αντί 5000 δρχ. και κατόπιν μεσολαβήσεως της Βασιλικής Νομαρχίας Λαρίσης, προκειμένου να δωρήση ο Δήμος ταύτην εις το ενταύθα Γυμνάσιον ή Διδασκαλείον".
Εκείνη η βιβλιοθήκη απετέλεσε τον πρωταρχικό πυρήνα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λαρίσης, οι ρίζες της δημιουργίας της οποίας ανάγονται στα πρώτα "Κιτάπια" - Δευτέρια και Κώδικες της Χριστιανικής Κοινότητος Λαρίσης, επί Τουρκοκρατίας.
Έκτοτε συναντάμε στα πρακτικά των δημοτικών συμβουλίων και άλλες τέτοιες αποφάσεις αγοράς βιβλίων για την δημιουργία Βιβλιοθήκης. Οι προσπάθειες όμως αυτές παραμένουν ημιτελής. Και ερχόμαστε στα τέλη του 1939 οπότε με την απόφαση 435 του δημοτικού συμβουλίου αποφασίζεται η ίδρυση Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Λάρισα. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με το από 26/4/1940 Βασιλικό Διάταγμα "περί συστάσεως ιδίου νομικού προσώπου βιβλιοθήκης του Δήμου Λαρίσης" που δημοσιεύτηκε στο αρ. 140 τεύχος ΦΕΚ της 6ης Μαϊου. Η πρώτη διοικητική επιτροπή της δημοτικής βιβλιοθήκης Λαρίσης αποτελούνταν από τους: Δήμαρχο Λαρίσης Στυλιανό Αστεριάδην ως Πρόεδρο, Δημ. Χατζηγιάννη, Αγαμ. Αστεριάδη, Κων. Μακρή και Π. Παπαβασιλείου.