Θεατρική Αγωγή στα Δημοτικά Σχολεία της πιλοτικής εφαρμογής

Το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής διδάσκεται σε όλες τις σχολικές μονάδες με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.) για δώδεκα ώρες την εβδομάδα από το σχολικό έτος 2010-11.
Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής έχει περιληφθεί και διδάσκεται στα 99 Δημοτικά Σχολεία της πιλοτικής εφαρμογής, όπως προβλέπεται στη σχετική απόφαση της 13/09/2011 (Φ.12/819/104706/Γ1/13-9-2011) για το ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των μαθημάτων των πιλοτικών σχολείων.
Σημειώνεται ότι για το μάθημα έχει διαμορφωθεί Νέο Πρόγραμμα Σπουδών και Οδηγός για τους εκπαιδευτικούς, όπως ισχύει για όλα τα μαθήματα. Επίσης, το μάθημα περιλαμβάνεται στις επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών που πραγματοποιούνται στη διάρκεια αυτής της χρονιάς, ειδικά για τα πιλοτικά σχολεία.
Με Υπουργική απόφαση, που προωθείται από το Υπουργείο Παιδείας, θα περιληφθεί το συγκεκριμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Θεατρικής Αγωγής, όπως έχει εκπονηθεί και εφαρμόζεται, στο πλαίσιο των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών και έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ψηφιακού Σχολείου.