Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων EACEA/35/12 για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Tempus


Στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιεύτηκε η ως άνω πρόσκληση υποβολής προτάσεων (Tempus IV – 6th Call for proposals) στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της τέταρτης φάσης του ευρωπαϊκού προγράμματος Tempus 2007-2013.
Το Tempus είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, κύριος στόχος του οποίου είναι η διαρθρωτική μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός της ανώτατης εκπαίδευσης στις χώρες που περιβάλλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έχει οριστεί η 26η Μαρτίου 2013.
Όλες οι σχετικές πληροφορίες, καθώς και τα έντυπα υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων διατίθενται στην ιστοσελίδα:
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2012/call_eacea_35_2012_en.php