Στις περιφέρειες τα δημόσια ΙΕΚ από το 2013

Στις περιφέρειες περνούν, από τον Σεπτέμβριο του 2013, τα δημόσια ΙΕΚ με στόχο την ουσιαστική τους αναβάθμιση και την ενίσχυση των τοπικών παραγωγικών δυνάμεων, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας κατά τη σημερινή εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση, στην οποία παρουσιάστηκε η Έκθεση για την Ελλάδα για το έτος 2012.

Παράλληλα ο Κώστας Αρβανιτόπουλος επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι σήμερα 126 δήμοι σε όλη τη χώρα έχουν ιδρύσει Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για την εκπαίδευση ενηλίκων.

Όπως είπε, ως «Δια Βίου Μάθηση» ορίζονται όλες οι μορφές των μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, αυτές που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων, αυτές που συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, αυτές που συμβάλλουν στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του κάθε ατόμου, στην κοινωνική συνοχή εν γένει, στην ανάπτυξη της ικανότητας της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, αλλά και στην κοινωνική, οικονομική και την πολιτιστική ανάπτυξη.

Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει και την τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση.

Συνεχίζοντας τόνισε πως οι πολιτικές της Δια Βίου Μάθησης αποτελούν σήμερα προτεραιότητα τόσο στην Ευρώπη όσο και σε διεθνές επίπεδο και στοχεύουν στην αύξηση της απασχόλησης στην οικονομική ευημερία και στην πλήρη συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνία.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η Δια Βίου Μάθηση μπορεί να συμβάλει στην υπέρβαση της κρίσης γιατί είναι άρρηκτα και άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομική ανάπτυξη και τις προοπτικές απασχόλησης και παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρης ανταπόκρισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Τέλος η Δια Βίου Μάθηση αφορά στην οικονομία και στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας αφού μέσω της αρχικής αλλά και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να υπηρετηθούν αναπτυξιακοί στόχοι, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η δημιουργία χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσω της στροφής σε τεχνικά επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης.