Τι είναι η αλάτωση ή αλμύρινση;

Είναι ο εμπλουτισμός σε άλατα της επιφάνειας του εδάφους.

Η αλάτωση, ως φυσικό φαινόμενο, παρατηρείται σε εδάφη που σχηματίζονται στις χαμηλότερες θέσεις, στις οποίες η στάθμη του εδαφικού νερού φτάνει ορισμένες εποχές μέχρι την επιφάνεια του εδάφους.
Επίσης παρατηρείται σε περιοχές δέλτα ποταμών, σε παραθαλάσσιες περιοχές κ.λπ., δηλαδή εκεί όπου τα νερά των βροχών μεταφέρουν και αποθέτουν τα άλατα από τις υψηλότερες περιοχές, λόγω έλλειψης φυσικής αποχέτευσης ή υπόγειας αποστράγγισης. Τα εδάφη αυτά είναι πλούσια σε διαλυτά άλατα, όπως το ανθρακικό νάτριο (Νa2CO3), το όξινο ανθρακικό νάτριο (ΝaHCO3), το θειϊκό νάτριο (Νa2SO4), το θειϊκό μαγνήσιο (ΜgSO4), το χλωριούχο νάτριο (NaCl), και το χλωριούχο μαγνήσιο (ΜgCl2). Κύριοι συντελεστές του σχηματισμού τους είναι το ξηρό ή το ημίξηρο κλίμα και η υψηλή στάθμη των υπόγειων νερών. Ο σχηματισμός αλατούχων εδαφών είναι δυνατός και όταν η περιεκτικότητα σε άλατα των υπόγειων νερών είναι σχετικά χαμηλή. Η βλάστηση στα εδάφη αυτά αποτελείται από αλόφυτα και άλλα φυτά ανθεκτικά στα άλατα.