Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού και προγράμματος επιμόρφωσης με στόχο τη διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού

stop-bullyingΤο φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού έχει αρχίσει να πολλαπλασιάζεται και έχει αρνητικές συνέπειες τόσο στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών όσο και στη διαδικασία μάθησης. Φαινόμενο που αφορά όλους, άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους: μαθητές, εκπαιδευτικούς, στελέχη της εκπαίδευσης, γονείς και, γενικότερα, την ευρύτερη κοινωνία.
Η πρόληψη και η σωστή αντιμετώπιση μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματική διαχείριση ανάλογων περιστατικών και στην άμβλυνση του φαινομένου και των συνεπειών του.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων υλοποιεί την «Εκπόνηση επιμορφωτικού, εκπαιδευτικού, ενημερωτικού υλικού και προγράμματος σπουδών επιμόρφωσης». Το υλικό αποσκοπεί στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή για την επιμόρφωση και την ενημέρωση στελεχών εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου. Τα θέματα του υλικού αφορούν στη διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, στη διενέργεια προγράμματος επιμόρφωσης στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών, στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη μεθοδολογίας και εργαλείων για την εκτίμηση του φαινομένου στα ελληνικά σχολεία και τη χρησιμοποίησή τους για τη διενέργεια έρευνας και την εκπόνηση σχετικής μελέτης.

Το επιμορφωτικό υλικό εντάσσεται στην πράξη «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» των αξόνων προτεραιότητας 1, 2 & 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους και υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του Υπουργείου σε σύμπραξη με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Φορέας πρότασης και λειτουργίας είναι η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό υλικό εκπονήθηκε από το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και απευθύνεται στα στελέχη της εκπαίδευσης και στους εκπαιδευτικούς, με σκοπό να αξιοποιηθεί για την επιμόρφωσή τους τόσο διά ζώσης (μέσω επιμορφωτικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 2015), όσο και εξ αποστάσεως, μέσω της σχετικής πλατφόρμας που έχει αναπτύξει το ΙΤΥΕ Διόφαντος. Παράλληλα, συντάχθηκε και σχετικό εγχειρίδιο, διαθέσιμο ηλεκτρονικά για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Επίσης, για την ανάπτυξη ολιστικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, εκπονήθηκε Οδηγός Διαχείρισης Περιστατικών Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού, που θα τυπωθεί και θα διανεμηθεί στα σχολεία της χώρας. Ο Οδηγός αφορά στη συμμετοχή και τη συμβολή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και τη συνεργασία με φορείς και την τοπική κοινωνία.

Προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν και να έχουν κίνητρο να ασχοληθούν με το φαινόμενο της βίας και του εκφοβισμού στο σχολείο, οι μαθητές και μαθήτριες δημοτικού σχολείου, γυμνασίου και λυκείου, παρήχθη εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό, αλλά και σχετικό εγχειρίδιο με αποδέκτες τους γονείς και κατ’ επέκταση το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Μέσα από αυτά τα υλικά, επιδιώκεται παράλληλα να δοθούν σαφείς κατευθύνσεις και οδηγίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου στο πλαίσιο της οικογένειας και σε συνεργασία με το σχολείο.
Ακόμη, εκπονήθηκαν δέκα (10) σχέδια πιλοτικών προγραμμάτων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα οποία θα τεθούν στη διάθεση κάθε εκπαιδευτικού για να τα εφαρμόσει στη σχολική τάξη.

Η ολοκλήρωση του υλικού απαιτεί και τη διεξαγωγή έρευνας που διενεργείται με την εκπόνηση συνεντεύξεων με εκπαιδευτικούς και γονείς, οι θέσεις και οι απόψεις των οποίων δεν έχουν αναζητηθεί και καταγραφεί σε βάθος στις έρευνες που έχουν γίνει ως τώρα στη χώρα μας. Αποτέλεσμα θα είναι η εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις σύγχρονες όψεις της βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο.