Γεν. Γραμ. Καταναλωτή: Μην χρησιμοποιείτε αυτό το γνωστό βρεφικό αξεσουάρ από τα Jumbo

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει τις Κοινοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX).

Τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδοµαδιαίες κοινοποιήσεις του RAPEX είτε έχουν εντοπιστεί
από τις αρµόδιες αρχές κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως µη ασφαλή,
µε αποτέλεσµα να απαγορευτεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε ο ίδιοι οι παραγωγοί -έχοντας
εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που µπορεί αυτά να παρουσιάσουν- έχουν προβεί σε
εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκληση από τους καταναλωτές, στα πλαίσια των
υποχρεώσεων τους βάσει του Άρθρου 5 της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 «Γενική Ασφάλεια των
Προϊόντων».

Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά µπορεί να αρθεί εφόσον το ελάττωµα που τα καθιστά
µη ασφαλή επιδέχεται διόρθωσης και οι παραγωγοί προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές
ενέργειες.

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας (Γ.Γ.Β.) έχει καθιερώσει τη δηµοσίευση των εβδοµαδιαίων
κοινοποιήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για µη ασφαλή προϊόντα (RAPEX) στην Ελληνική
γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ggb.gr/ .

Η Γ.Γ.Β. προβαίνει στη ∆ηµοσίευση αυτών και στον Τύπο, προκειµένου αφενός να υπάρχει
δυνατότητα άµεσης ενηµέρωσης του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού και αφετέρου οι τυχόν διακινητές των προϊόντων αυτών στην ελληνική αγορά να προβαίνουν σε άµεση απόσυρσή τους και ταυτόχρονη ενηµέρωση της εκάστοτε αρµόδιας αρχής για την επιτήρηση της αγοράς,
ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία υπάγεται το προϊόν.

Προϊόν: Κρεµάστρα πιπίλας

Μάρκα: Cheer

Όνοµα: Safety Soother – Clipping Chains

Τύπος/αριθµός µοντέλου: TR-931-RED

Αριθµός παρτίδας/Barcode: 0298401000037

Περιγραφή: Κόκκινη κρεµάστρα πιπίλας µε πιαστράκι σε σχήµα πασχαλίτσας. ∆ιατίθεται σε
συσκευασία µπλίστερ µε χάρτινη πλάτη.

Χώρα προέλευσης: Ταϊβάν

Κίνδυνος: Πνιγµός

Η κρεµάστρα πιπίλας σπάει εύκολα, δηµιουργώντας µικρά κοµµάτια. Ένα µικρό παιδί θα µπορούσε να τα βάλει στο στόµα και να πνιγεί. Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε το σχετικό Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12586.

Το προϊόν, σύµφωνα µε έγγραφη δήλωση του εκπροσώπου των καταστηµάτων JUMBO, δεν διατίθεται πλέον στην Ελληνική αγορά. Η Γ.Γ. Καταναλωτή συνιστά στους καταναλωτές, που το έχουν στην κατοχή τους, να πάψουν να το χρησιµοποιούν.