Γιατί τα κορίτσια δεν συμπαθούν τα Μαθηματικά;

Παρόλο που µέσα στο πλαίσιο των ανθρωπίνων ικανοτήτων δεν υπάρχουν ξεκάθαρα αποδεικτικά στοιχεία για τις διαφορετικές επιδόσεις των δύο φύλων στα µαθηµατικά, έχουν επανειληµµένα αναφερθεί περιστατικά που παρουσιάζουν διαφορές τέτοιας φύσης. Ανάµεσα σε ένα ευρύτερο σύνολο χαρισµατικών παιδιών, συχνά παρατηρείται ότι τα αγόρια σηµειώνουν καλύτερες επιδόσεις στα µαθηµατικά, και γενικότερα δείχνουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για την πειθαρχία που αυτά εκφράζουν. Οι διαφορές αυτές δεν παρατηρούνται µόνο στο γεγονός ότι τα αγόρια επιλέγουν τα µαθηµατικά ως το αγαπηµένο τους µάθηµα ή παίρνουν σε αυτό µεγαλύτερους βαθµούς, αλλά επίσης και σε εξωσχολικές δραστηριότητες ενισχυτικού εκπαιδευτικού χαρακτήρα, όπως η συµµετοχή σε κύκλους θερινών ή άλλου τύπου εντατικών µαθηµάτων πάνω στα µαθηµατικά, ή ακόµη και η συµµετοχή σε διαγωνισµούς µαθηµατικών.

Έχουν κατ’ αυτόν τον τρόπο υπάρξει χαρακτηριστικές ερµηνείες για τις διάφορες αιτίες που ωθούν τα δύο φύλα να σηµειώνουν διαφορετικές επιδόσεις στο συγκεκριµένο αντικείµενο, τονίζοντας περισσότερο τη σηµασία των εκάστοτε γνωστικών ικανοτήτων. Μπορούµε λοιπόν να µιλάµε για διαφορές όπως για υψηλότερες επιδόσεις του δεξιού ηµισφαιρίου του εγκεφάλου ή ακόµη και για πιο συγκεκριµένες περιπτώσεις όπως το γεγονός ότι κάποια αγόρια συνειδητοποιούν ευκολότερα τις σχέσεις που διέπουν τον χώρο, ή µπορούν να τυποποιήσουν µια αφηρηµένη µαθηµατική σχέση. Κάποιοι άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν µε έµφαση ότι οι εν λόγω µαθησιακές διαφορές ανάµεσα σε αγόρια και κορίτσια προκύπτουν από τις εκάστοτε κοινωνικο-πολιτισµικές διαφορές που βιώνουν άντρες και γυναίκες στις διαφορετικές συνθήκες που ζουν και σχετίζονται µε ήθη κι έθιµα, συνήθειες και πεποιθήσεις. Η άποψη που γίνεται αποδεκτή και αναπτύσσεται εδώ, είναι ότι το νοητικό ταλέντο είναι ένα δυναµικό φαινόµενο, το οποίο αναπτύσσεται ως το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης ανάµεσα στις έµφυτες ικανότητες κάποιου και στο εκάστοτε περιβάλλον που του επιτρέπει να τις καλλιεργήσει,υποστηρίζει δηλαδή ότι οι κοινωνικο-πολιτισµικοί παράγοντες διαµορφώνουν κάποιες συγκεκριµένες µαθησιακές επιδόσεις.

Σύµφωνα µε αναλύσεις πολλών επιστηµόνων, ο πολιτισµός γεννά κάποιες τυπικές και στερεότυπες αντιλήψεις σχετικά µε το τι είναι ‘θηλυκό’ και τι ‘αρσενικό’. Οι στερεότυπες αυτές αντιλήψεις διαχέονται µέσα σε κάθε τυπική οικογένεια, η οποία µε τη σειρά της τις επιβάλλει στο αγόρι ή στο κορίτσι υπό τη µορφή στόχων, συµπεριφοράς ή και ολόκληρης στάσης ζωής. Το παιδί έτσι αναπτύσσει την προσωπικότητα και τους στόχους του σε συνάρτηση µε συγκεκριµένους χώρους ενασχόλησης, όπως τα µαθηµατικά, οι οποίοι αποκτούν και µια υποκειµενική αξία για το παιδί. Τέλος, το παιδί αναπτύσσει και ανάλογες προοπτικές για επιτυχία, ή αντίθετα, πιθανότητες για αποτυχία.

Σύµφωνα µε αναλύσεις του ίδιου είδους, τα προβλήµατα που τα κορίτσια συνήθως συναντούν στα µαθηµατικά είναι:

• Τα µαθηµατικά για τα κορίτσια αντιπροσωπεύουν µια πιο άκαµπτη και αυστηρότερη µορφή γνώσεων, από ό,τι για τα αγόρια.
• Νιώθουν µεγαλύτερο το φόβο για πιθανότητα απόρριψης σε ένα ‘άγνωστο’ πεδίο γνώσεων.
• Η ενασχόληση µε τα µαθηµατικά δεν τις βοηθά να διαµορφώσουν ιδανική εικόνα για τον εαυτό τους.
• Έχουν σχετικά πιο περιορισµένη ικανότητα να αναγνωρίζουν τα αποθέµατα δύναµης
που διαθέτουν.

• ∆εν είναι πεπεισµένες για την πραγµατική χρησιµότητα της µελέτης των µαθηµατικών.

Αυτό σηµαίνει ότι οι απόπειρες καλλιέργειας του µαθηµατικού ταλέντου στα κορίτσια, θα πρέπει να είναι πολύ πιο εντατικές από εκείνες των αγοριών. Απαιτείται ο εκπαιδευτικός να φτάσει µέχρι το σηµείο εµφύσησης θάρρους και αυτοπεποίθησης στα κορίτσια, προκειµένου να αποφύγουν την ανασφάλεια που τα ωθεί να µη λαµβάνουν εύκολα αποφάσεις για να επιλύσουν ένα πρόβληµα, επειδή φοβούνται το λάθος αποτέλεσµα.

image-20150617-23259-jhfs43

Τρόποι βοήθειας χαρισµατικών κοριτσιών για τα Μαθηµατικά και όχι µόνον

• Αναγνωρίστε τα νωρίς.
• Να παρέχετε ειδικά προγράµµατα που τις αφυπνίζουν και τις προκαλούν.

• Ενθαρρύνετε τα κορίτσια να πάρουν µαθήµατα µαθηµατικών και φυσικής υψηλότερου
επιπέδου.

• Χρησιµοποιήστε πολλαπλές µεθόδους µέτρησης των ικανοτήτων και των επιτευγµάτων. Ενθαρρύνετέ τες να πάρουν τα εύσηµα για τις επιτυχίες τους και να αναγνωρί-
σουν τα ταλέντα τους.

• Παρέχετε υλικό για να αντισταθµίσετε την έλλειψη συνυπολογισµού των κατορθωµάτων των γυναικών στη λογοτεχνία και στα σχολικά βιβλία.

• Ενισχύστε τις φιλίες µε χαρισµατικούς συνοµηλίκους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα.

• Παρέχετέ τους πρότυπα γυναικών σε παραδοσιακές και µη καριέρες που έχουν εναρµονίσει µε επιτυχία ποικίλους ρόλους στη ζωή τους.

• Αποφύγετε τα στερεότυπα ρόλων. Ενθαρρύνετε τη συναίσθηση ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αναπαριστώνται προκατειληµµένα στα ΜΜΕ.

• Ενθαρρύνετε την ανεξαρτησία και την ανάληψη ρίσκων.

• Να µην έχετε διαφορετικές προσδοκίες για τα κορίτσια και τα αγόρια.

Πηγή: http://www.pi-schools.gr