Γλωσσικό κουίζ: Τι σημαίνει οιονεί;

25-8-2015 04-29-40 μμ

1. Σημάδια
2. Μέχρι να
3. Κάτι σαν
4. Τουλάχιστον

Δείτε παρακάτω την απάντηση:

Το σωστό είναι το 3. Οιονεί σημαίνει κάτι σαν.

( < οἷον [ουδ. τού αρχ. οἷος «τέτοιος»] + εἰ «εάν»)
= κάτι σαν, σαν να, ως εάν
π.χ. «Αποτέλεσε τη βάση μιας οιονεί συμφωνίας ανάμεσα στην Τρόικα και στο ελληνικό κράτος»

Πηγή: http://e-didaskalia.blogspot.com