Μαθησιακές Δυσκολίες & Μαθησιακό Έλλειμμα – Ποια η διαφορά και πώς αντιμετωπίζονται;

Ορολογίες που ενδεχομένως οι γονείς δεν γνωρίζουμε, αλλά είναι απαραίτητο να μάθουμε τι ακριβώς σημαίνουν καθώς τα παιδιά μας ετοιμάζονται να εισέλθουν στις πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης.

Τα παιδιά με μαθησιακά προβλήματα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

α) Τα παιδιά με μαθησιακό έλλειμμα ή μαθησιακά κενά (15% περίπου του μαθητικού πληθυσμού)
β) Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ήπιες (7%) ή ειδικές (3%)

Γράφει ο Φώτης Παπαναστασίου, Ειδικός Παιδαγωγός, MSc Σχολική Ψυχολογία

Μαθησιακά κενά

Στα παιδιά με μαθησιακά κενά ή μαθησιακό έλλειμμα, οι δυσκολίες οφείλονται σε εξωγενείς κυρίως παράγοντες, όπως η ελλιπής σχολική φοίτηση, οι χαμηλές προσδοκίες των γονέων, η πολιτισμική υστέρηση, οι διαταραγμένες οικογενειακές σχέσεις κ.ά. Οφείλονται, δηλαδή, σε παραλείψεις και εσφαλμένες παρεμβάσεις, τόσο στο σχολικό όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, κι όχι στην ιδιοσυστασία του. Θα πρέπει λοιπόν να τονιστεί ότι το παιδί με μαθησιακό έλλειμμα δεν παρουσιάζει αναπτυξιακές ανεπάρκειες.

Για την αντιμετώπιση τέτοιων δυσκολιών συστήνεται η παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας στο σχολείο. Καλό θα είναι ακόμη, να δίνεται στο παιδί περισσότερος διδακτικός χρόνος, περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και εμπέδωση του μαθησιακού υλικού, καλύτερη οργάνωση και διαχείριση του χρόνου, οργάνωση του τρόπου μελέτης κτλ. Για μια ομαλή σχολική πορεία απαραίτητη είναι επίσης η ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού και η υπομονή.

Μαθησιακές δυσκολίες

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στα παιδιά με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες και στα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Τα παιδιά αυτών των κατηγοριών παρουσιάζουν αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες και οι δυσκολίες τους οφείλονται σε δυσμενείς ενδογενείς αναπτυξιακούς παράγοντες. Οι μαθησιακές δυσκολίες, λοιπόν, οφείλονται στην ελλειμματική ανάπτυξη κάποιων γνωστικών λειτουργιών που σχετίζονται με τη διαδικασία της μάθησης.

Σε αντίθεση με τα παιδιά με μαθησιακό έλλειμμα, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες απαιτούν εξειδικευμένη διδακτική παρέμβαση. Δεν αρκεί η συνήθης ενισχυτική διδακτική βοήθεια, η οποία στην περίπτωση των μαθησιακών δυσκολιών είναι ματαιοπονία και ανώφελη καταπόνηση του παιδιού. Για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών χρειάζεται εξατομικευμένη και συστηματική παρέμβαση, ειδικώς σχεδιασμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε παιδιού.