Με επιπλέον μόρια θα πριμοδοτούνται οι εκπαιδευτικοί των δυσπρόσιτων σχολείων

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας υπάρχει η προσμέτρηση δύο (2) μορίων για κάθε μήνα προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτα σχολεία όπου θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2015−2016 και την προϋπηρεσία που πραγματοποιείται εφεξής . Η διάταξη αυτή προστέθηκε στην πριν από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 της με αριθ. Φ.821/136077/Η2/02/09/2015 (ΦΕΚ 1872/τ.Β ́/04/09/2015) υπουργικής απόφασης (Καθορισμός κριτηρίων κατάταξης στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης).