Να ρυθµιστεί το καθεστώς λειτουργίας και οι προδιαγραφές των δηµοτικών παιδικών σταθµών ζητεί ο Συνήγορος του Πολίτη

Την άµεση ανάληψη νοµοθετικής πρωτοβουλίας για τον καθορισµό του καθεστώτος ίδρυσης, λειτουργίας και ελέγχου των παιδικών σταθµών και την ρύθµιση των τεχνικών προδιαγραφών των παιδικών και βρεφονηπιακών δηµοτικών σταθµών, ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη.

Η Ανεξάρτητη Αρχή επισηµαίνει ότι µέχρι σήµερα δεν έχει εκδοθεί το Προεδρικό ∆ιάταγµα που προβλέπεται από τον νόµο του 2016, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται σοβαρά ζητήµατα στη λειτουργία και τον έλεγχο προδιαγραφών και καταλληλότητας των παιδικών σταθµών. Σηµειώνεται ότι ο Συνήγορος έχει θέσει τα σχετικά ζητήµατα στο υπουργείο Εσωτερικών και έχει ζητήσει τη λήψη µέτρων, από το 2015.

Ειδικότερα, ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών σχετικά µε τη λειτουργία δηµοτικών παιδικών δηµοτικών σταθµών, διαπίστωσε ότι µέχρι σήµερα δεν έχει εκδοθεί το Προεδρικό ∆ιάταγµα που προβλέπεται στο άρθρ. 43 του νόµου 4369/16, µε αποτέλεσµα το καθεστώς ίδρυσης – λειτουργίας και ελέγχου των δηµοτικών παιδικών σταθµών να µην έχει καθοριστεί.

Ο Συνήγορος του Πολίτη από το 2015 έχει αποστείλει επιστολή παρατηρήσεων προς το υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά µε ζητήµατα λειτουργίας των παιδικών/βρεφονηπιακών σταθµών, για τα οποία απαιτούνται τροποποιήσεις διαφόρων διατάξεων του Πρότυπου Κανονισµού (ΚΥΑ 16065/2002).

Ιδιαίτερα σηµαντικό κρίνεται ότι δεν έχουν θεσµοθετηθεί οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και οι ειδικοί όροι καταλληλότητας. Επισηµαίνεται ότι το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο που διέπει τους παιδικούς σταθµούς είναι διασπασµένο σε διάφορες διατάξεις, αναλόγως των νοµικών µορφών των παιδικών σταθµών, χωρίς, ωστόσο, να υφίστανται σχετικές προβλέψεις για τους δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς.

Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών, ο Συνήγορος του Πολίτη κρίνει ότι απαιτείται η άµεση επεξεργασία και έκδοση του εν λόγω Προεδρικού ∆ιατάγµατος, καθώς και η ενιαία αντιµετώπιση του αντικειµένου των τεχνικών κτιριακών απαιτήσεων όλων των δηµοτικών παιδικών/ βρεφονηπιακών σταθµών.