Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού»

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχητικές διαστάσεις της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (ΣΒΕ) και τις συνέπειες στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και στη διαδικασία της μάθησής του, υλοποίησε τις Πράξεις «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού – ΑΠ1, ΑΠ2 & ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013. Η εν λόγω πράξη υλοποιήθηκε κατά τα έτη 2013-2015 με την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και είχε ως σκοπό την προώθηση εξειδικευμένων δράσεων πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Οι επιμέρους στόχοι της πράξης ήταν οι ακόλουθοι:

1. Η συγκρότηση μιας υποστηρικτικής δομής – δικτύου για την προώθηση εξειδικευμένων δράσεων πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από θέματα Σχολικής βίας και εκφοβισμού.
2. Η παρακολούθηση και καταγραφή του φαινομένου σε επίπεδο σχολικής μονάδας.
3. Η επιμόρφωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα πρόληψης, και αντιμετώπισης της Σχολικής βίας και εκφοβισμού.
4. Η παραγωγή έντυπου και ψηφιακού ενημερωτικού υλικού για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.
5. Η υλοποίηση δράσεων προβολής και δημοσιότητας ευρείας καμπάνιας μέσω δελτίων τύπων, άρθρων, newsletter και τηλεοπτικού σποτ .
6. Η συνέργεια/συνεργασία