Πώς μετατρέπουμε τον Ευθύ Λόγο σε Πλάγιο και το αντίστροφο

Ε υ θ ύ ς ονοµάζεται ο λόγος κατά τον οποίο τα λόγια κάποιου µεταδίδονται αυτούσια, δηλαδή όπως ακριβώς τα είπε. Στην περίπτωση αυτή τα λόγια του οµιλητή µπαίνουν σε εισαγωγικά («»)
και πριν από αυτά ή ανάµεσα από αυτά µπαίνει κάποιο λεκτικό ή ερωτηµατικό ρήµα ή κάποια φράση µε παρόµοια σηµασία.
Π.χ.:
«Πού πήγες;» τον ρώτησε.
Κι εκείνος απάντησε: «Πήγα στο σπίτι του Κώστα».

Π λ ά γ ι ο ς ονοµάζεται ο λόγος κατά τον οποίο τα λόγια κάποιου µεταδίδονται έµµεσα, δηλα-
δή όχι ακριβώς όπως τα λέει το πρόσωπο που µιλάει, αλλά αλλαγµένα στη µορφή. Στην περί-
πτωση αυτή τα λόγια του οµιλητή δεν µπαίνουν εισαγωγικά («»).
Π.χ.:
Τον ρώτησε πού πήγε µετά το σχολείο.
Κι εκείνος του απάντησε ότι πήγε στο σπίτι του Κώστα.

ευθύς και πλάγιος λόγος

Π ε ρι σ σ ό τ ε ρ ε ς… λ ε π τ ο µ έ ρ ει ε ς

Όταν µας ζητείται να µετατρέψουµε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο, πρέπει να προσέξουµε κά-
ποιες αλλαγές που αφορούν:

  • Τα πρόσωπα που µιλούν, τα οποία πρέπει να δηλώνονται είτε µε το όνοµά τους είτε µεκάποια αντωνυµία.
   Π.χ.
   Ευθύς λόγος
   «Πότε θα φύγεις;»
   «Θα φύγω αύριο».

Πλάγιος λόγος: Η Μαρία ρώτησε το Νίκο πότε θα φύγει κι εκείνος της απάντησε ότι θα φύγει αύριο.

  • Τους συνδέσµους (ότι, πως, να, αν κ.ά.), που χρειάζεται να προστεθούν σε πολλές περιπτώσεις για να συνδεθούν οι προτάσεις µεταξύ τους.

Π.χ.:
Ευθύς λόγος
«Θα φύγω αµέσως» του φώναξε.
«Θα φύγω όποτε θέλω» της είπε.

Του φώναξε να φύγει αµέσως κι εκείνος της είπε πως θα έφευγε όποτε ήθελε.
-5-728

Τα ρήµατα που χρειάζεται να χρησιµοποιήσουµε, αν δε µας δίνονται, για να εισάγουµε τον πλάγιο λόγο. Τα ρήµατα που χρησιµοποιούνται συνήθως σε µια τέτοια περίπτωση είναι: λέω, υποστηρίζω, αναφέρω, ρωτώ, απαντώ, διατάζω, παρακαλώ, ζητώ κ.ά.
Π.χ.
Ευθύς λόγος
«Θα έρθεις µαζί µου;»
«Δεν ξέρω ακόµη».

Πλάγιος λόγος

Τον ρώτησε αν θα έρθει µαζί της κι εκείνος απάντησε πως δεν ήξερε ακόµη.


  • Τα πρόσωπα των ρηµάτων, που, κατά κανόνα, αλλάζουν και µπαίνουν στο γ΄ ενικό ή πληθυντικό, ανάλογα, πρόσωπο και τις αντωνυµίες.

Π.χ.
Ευθύς λόγος
«Εγώ δε θέλω να έρθω»

Πλάγιος Λόγος

Είπε ότι αυτή δε θέλει να έρθει.
Κατά τη µετατροπή του ευθύ λόγου σε πλάγιο µπορεί επίσης να υπάρξουν αλλαγές και στους χρόνους των ρηµάτων, ανάλογα µε το τι θέλει κάθε φορά ο οµιλητής.
Π.χ.
Ευθύς λόγος
«Πού πας;» µε ρώτησε.

Πλάγιος λόγος

Με ρώτησε πού πάω.
Ή
Με ρώτησε πού πήγαινα.

Πηγή: http://anoixtosxoleio.weebly.com