Πώς προέκυψε η φράση «Λύνω το Γόρδιο Δεσμό»

Ο Γόρδιος Δεσμός είναι ο περίπλοκος κόμπος που έδενε το άρμα του Γόρδιου, πατέρα του Μίδα και αρχαίου βασιλέα της Φρυγίας.

Μεταφορικά σημαίνει:
κάθε πολύπλοκο και δυσεπίλυτο πρόβλημα, μπερδεμένη κατάσταση
→Η υπόθεση ήταν τόσο μπερδεμένη που αποτελούσε γόρδιο δεσμό για τους δικαστές.
→ Ο γόρδιος δεσμός της εθνικής οικονομίας απαιτεί δραστικές λύσεις.

Ο Αλέξανδρος ο Μέγας, φτάνοντας στο Γόρδιον, την αρχαία πρωτεύουσα της Φρυγίας, βρήκε στην ακρόπολη της πόλης, στο ναό του Διός, μια βοϊδάμαξα, που ο στύλος της ήταν δεμένος στο ζυγό μ’ έναν κόμπο από φλούδα κρανιάς.

 
Σύμφωνα με το θρύλο, σε αρχαίους χρόνους ένας Φρύγας χωρικός που λεγόταν Γόρδιος έφτασε μ΄αυτή την άμαξα μαζί με τη γυναίκα και το γιο του στη συνέλευση των Φρυγίων, στους οποίους μόλις είχε αναγγελθεί ένας χρησμὀς, σύμφωνα με τον οποίο επρόκειτο να εκλέξουν βασιλιά τους αυτόν που πρώτος θα έφτανε εποχούμενος στο ναό του Διός.

Έτσι, οι Φρύγιοι ανακήρυξαν τον Γόρδιο βασιλιά κι αυτός αφιέρωσε στο Δία την άμαξα και το ζυγό στον οποίο είχαν ζευτεί τα βόδια, δένοντάς τον στο ναό διά δεσμού δυσλύτου, περί ου ο χρησμός απεφήνατο ότι ο λύσων αυτόν θα αποκτήση την υπέρτατην εξουσίαν της Ασίας. Ο Αλέξανδρος αδυνατώντας να λύσει τον κόμπο, κατά μια εκδοχή τον έκοψε με το ξίφος του -και κατ΄άλλη αφαίρεσε τον πάσσαλο που τον συγκρατούσε- και εφάρμοσε το χρησμό στον εαυτό του. «Λύνω το Γόρδιο δεσμό» σημαίνει, αναλαμβἀνω δραστική ενἐργεια προκειμἐνου να ξεπεράσω μια δυσκολία, να επιλύσω ένα περίπλοκο και δυσεπίλυτο πρόβλημα.