Σοβαρή παραβίαση της Νομοθεσίας κατά τη διαλογή περιστατικών στο ΤΕΠ Αλεξανδρούπολης

PGNA
«Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 1454/28-11-2014 εγγράφου μας αναφορικά με την άκρως παράνομη μη συμμετοχή ιατρού στην διαδικασία διαλογής περιστατικών στα ΤΕΠ του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, αλλά και μετά την κοινοποίηση του υπ’ αριθ. Α3β/οικ.5618/21-1-2015 εγγράφου της Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ του Υπουργείου Υγείας, σας ενημερώνουμε ότι η διαλογή των ασθενών εξακολουθεί και γίνεται μόνο από Νοσηλευτές κατά παραβίαση τη διάταξης της παραγράφου 9 της υπ’ αριθ. Υ4δ/Γ.Π.οικ22869/20/03/2012 (ΦΕΚ 874/2012) Υπουργικής Απόφασης, όπου προβλέπει την παρουσία και ιατρού.

 
Κατά παραβίαση δηλαδή, των οριζομένων στην ανωτέρω υπουργική απόφαση, η οποία δεν καταλείπει δυνατότητα επιλογής και παρουσίας διαζευκτικώς είτε ειδικευμένου ιατρού είτε νοσηλευτή, αλλά απαιτεί η διαλογή να γίνεται παρουσία αμφοτέρων των ειδικοτήτων, η διαδικασία της προώθησης των ασθενών στα ιατρεία του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης γίνεται πλημμελώς μόνον από νοσηλευτές.
Επειδή η παραπάνω πρακτική ελλοχεύει κινδύνους για τη δημόσια υγεία, παρακαλούμε για την επίλυση του προβλήματος και την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.»
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                                                                                                Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτρης Σκουτέλης                                                                                     Αριστείδης Δάγλας