Σχ.χρ. 2020-21: Έτσι θα γίνονται τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, η εκπαιδευτική καινοτομία που θα εισαχθεί πιλοτικά στα σχολεία από τη νέα σχολική χρονιά 2020-21, εμπλουτίζει το σχολικό πρόγραμμα με 20 νέες θεματικές που αποσκοπούν στο να εφοδιαστούν οι μαθητές με δεξιότητες ζωής, ήπιες δεξιότητες και δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού.

Ποιοι θα είναι οι 4 βασικοί θεματικοί κύκλοι και οι επιμέρους θεματικές τους

Το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό θα αντλείται από την ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα του ΙΕΠ, με τίτλο «Πλατφόρμα 21+», που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό ή/και οδηγό εκπαιδευτικού, οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό
υλικό ή/και φύλλα εργασίας, προτεινόμενες σχολικές δράσεις για την εργαστηριακή και βιωματική προσέγγιση του θέματος, φύλλα αξιολόγησης και αυτο-αξιολόγησης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενημερωτικό υλικό προς τους
γονείς, κατάλληλα διαβαθμισμένο ανά τάξη.

Για μαθητές και μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναπηρία, γλωσσικές ή πολιτισμικές διαφορές ή άλλες δυσκολίες, προβλέπονται οι κατάλληλες προσαρμογές στο εκπαιδευτικό υλικό και τις προτεινόμενες δράσεις των
εργαστηρίων.

Πώς θα γίνει η επιλογή των σχολείων που τα εφαρμόσουν πιλοτικά;

Κατά την πιλοτική εφαρμογή για το σχολικό έτος 2020-21, θα ερευνηθεί η ένταξη των νέων θεματικών κύκλων, θα εξεταστούν το ωρολόγιο πρόγραμμα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών στους
οποίους δύναται να ανατίθεται η διδασκαλία των νέων θεματικών κύκλων και ενοτήτων, ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών/-τριών και κάθε άλλο θέμα σχετικό.

Το δείγμα των σχολικών μονάδων που αποτελεί το πεδίο της πιλοτικής εφαρμογής ορίζεται από το ΥΠΑΙΘ, έπειτα από σχετική εισήγηση από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και πληροί τα κάτωθι κριτήρια:

– γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων, ώστε να αντιπροσωπεύεται όλη η επικράτεια και όλοι οι τύποιπεριοχών, αστικών, ημιαστικών και αγροτικών,

– αντιπροσώπευση σχολείων με διαφορετική δυναμικότητα ως προς τον αριθμό των μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών,

– το σύνολο των προτύπων και πειραματικών σχολικών μονάδων.

Πώς θα γίνεται η διδασκαλία στα Νηπιαγωγεία

Στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του νηπιαγωγείου τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων προτείνεται να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης και να υλοποιούνται κατά την πρωινή λειτουργία στο χρονικό διάστημα
(διδακτικές ώρες) που ορίζεται για τις «Οργανωμένες Δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ», τρεις (3) διδακτικές ώρες κατανεμημένες σε δύο (2) με τρεις (3) φορές την εβδομάδα.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ