11 Έλληνες πανεπιστημιακοί στη λίστα των επιστημόνων με τη μεγαλύτερη ερευνητική επιρροή παγκοσμίως

Έντεκα Έλληνες πανεπιστημιακοί και ερευνητές οι οποίοι εργάζονται σε ελληνικά τριτοβάθμια ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς, περιλαμβάνονται στη λίστα των 6.400 επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιρροή, παγκοσμίως, όπως αυτή προκύπτει από την απήχηση του έργου τους για την τελευταία 11ετία. Ο σχετικός κατάλογος με τίτλο «The Highly Cited Researchers» συντάσσεται από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Thomson Reuters στο πλαίσιο του project Clarivate Analytics και στηρίζεται στα δεδομένα της ερευνητικής βάσης δεδομένων Web of Science.  Από αυτούς οι 3.900 κατατάσσονται σε 21 συγκριμένα επιστημονικά πεδία και τομείς και οι 2.500 στην κατηγορία των διεπιστημονικών πεδίων και τομέων.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση και την επιλογή των ερευνητών με υψηλή διάκριση προέρχονται από τους δείκτες βασικών επιστημών (ESI), 2009-2019, οι οποίοι προκύπτουν από περίπου 160.000 άρθρα και ερευνητικές εργασίες υψηλής απήχησης και επίδρασης. Κάθε μία από αυτές τις ερευνητικές εργασίες κατατάσσεται στο κορυφαίο 1% των άρθρων με το μεγαλύτερο αριθμό ετεροαναφορών για κάθε συγκεκριμένο έτος. Ένα δεύτερο κριτήριο επιλογής ενός ερευνητή στον εν λόγω πίνακα είναι το κατά πόσο το σύνολο των ετεροαναφορών του σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, τον κατατάσσει στο 1% των ερευνητών με το μεγαλύτερο αριθμό ετεροαναφορών στο συγκεκριμένο πεδίο. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται το έργο νεώτερων ερευνητών, οι οποίοι δεν επικαλύπτονται από το έργο παλαιότερων ερευνητών που λόγω πολυετούς δραστηριοποίησης έχουν μεγαλύτερο όγκο ερευνητικού έργου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, από τα περίπου 9.000.000 ερευνητών, που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, συντάσσεται ο πίνακας με τους καλύτερους 6.400 ερευνητές, το έργο των οποίων είναι σημαντικό, σύμφωνα με συγκεκριμένους δείκτες, και αποτελεί συγχρόνως πηγή για τις εργασίες άλλων ερευνητών.

Οι έντεκα έλληνες πανεπιστημιακοί και ερευνητές με την μεγαλύτερη ερευνητική επίδραση παγκοσμίως για το 2020

Οι έντεκα έλληνες πανεπιστημιακοί και ερευνητές με την μεγαλύτερη ερευνητική επίδραση παγκοσμίως για το 2020
   Ονοματεπώνυμο  Πανεπιστήμιο  Επιστημονικό Πεδίο  Δημοσιεύσεις Συνολικός Αριθμός Ετεροαναφορών Η-index
1 Δημόπουλος Μελέτιος- Αθανάσιος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κλινική Ιατρική 2.358 71.340 116
2 Τσατσάκης Αριστείδης Πανεπιστήμιο Κρήτης Φαρμακολογία – Τοξικολογία 939 13.148 53
3 Φιλιππάτος Γεράσιμος* 1.      Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών2.      Πανεπιστήμιο Κύπρου Κλινική Ιατρική 682 59.141 92
4 Καραγιαννίδης Γεώργιος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επιστήμη των Υπολογιστών 560 12.136 58
5 Γιαμαρέλλος –Μπουρμπούλης Ευάγγελος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΔιεπιστημονικόΙατρική 399 9.929 49
6 Δαΐκος Γεώργιος* Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Διεπιστημονικό Ιατρική 238 7.756 39
7 Στούμπος Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Κρήτης Χημεία 173 18.984 58
8 Απέργης Νικόλαος 1.      Πανεπιστήμιο Πειραιά2.     Πανεπιστήμιο Ντέρμπυ Οικονομία και Διοίκηση 152 5.972 37
9 Χατζηγεωργίου Άρτεμις 1.      Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας2.     Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ Βιολογία και Βιοχημεία 84 12.369 42
10 Ρακόπουλος Δημήτριος 1.     Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας2.      Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μηχανική 72 4.853 34
11  Δαλαμάγκας Θεόδωρος* Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΑΘΗΝΑ Διεπιστημονικό 49 4.027 17

Πηγή: Web of Science- Publons

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι έντεκα Έλληνες Πανεπιστημιακοί και οι ερευνητές που εργάζονται σε ελληνικά ιδρύματα και σύμφωνα με την κατάταξη έχουν πολύ σημαντική ερευνητική επίδραση παγκοσμίως. Στον εν λόγω πίνακα , παρουσιάζεται το συνολικό ερευνητικό τους έργο σε επίπεδο δημοσιεύσεων, συνόλου ετεροαναφορών και δείκτη Hindex,  όπως αυτά αποτυπώνονται στα διαθέσιμα στοιχεία της βάσης publons του Web of Science.  Στις περιπτώσεις που δεν εμφανίζονται στοιχεία στη βάση publons επειδή οι ερευνητές δεν έχουν δημιουργήσει ή εμπλουτίσει το προφίλ τους στη βάση, έχει χρησιμοποιηθεί το εργαλείο WoS Author Search (με αστερίσκο στον πίνακα)

Μεταξύ των ελλήνων πανεπιστημιακών και ερευνητών ηγείται ο Καθηγητής Ιατρικής και Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μελέτιος –Αθανάσιος Δημόπουλος με 2358 δημοσιεύσεις και 71340 συνολικό αριθμό ετεροαναφορών και ακολουθούν ο Καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης  Αριστείδης Τσατσάκης με 939 δημοσιεύσεις και 13148 αναφορές και στην 3η θέση, o Καθηγητής της Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  Γεράσιμος Φιλιππάτος  με 682 δημοσιεύσεις και 59141 αναφορές, στην 4η θέση ο Καθηγητής Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γιώργος Καραγιαννίδης με 560 δημοσιεύσεις και 12136 ετεροαναφορές και την πρώτη πεντάδα κλείνει ο καθηγητής Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευάγγελος Γιαμαρέλλος –Μπουρμπούλης με 399 δημοσιεύσεις και 9929 αναφορές,

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω δεδομένα, τέσσερις εξ αυτών εργάζονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δύο εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Από μία συμμετοχή έχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΑΘΗΝΑ.

Η διάκριση αυτή αντανακλά και στα Ιδρύματα των διακριθέντων πανεπιστημιακών. Παράλληλα αναδεικνύεται για μια ακόμη φορά το υψηλό επίπεδο του έμψυχου δυναμικών των Πανεπιστημίων μας και των ερευνητικών μας κέντρων