ΑΠΘ: Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίων EPICUR επεκτείνει τη δράση της με το «EPICUR Research»

Ευκαιρίες σε νέους ερευνητές και ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας προσφέρει η πρόταση «EPICUR Research» που υποβλήθηκε από τη Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EPICUR και έγινε δεκτή για χρηματοδότηση, στo πλαίσιo της πρόσκλησης Horizon 2020: H2020-IBA-SwafS-Support-1-2020 (Support for the Research and Innovation Dimension of European Universities (Part I)).

Με το έργο «EPICUR Research», η Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EPICUR σκοπεύει να θέσει τις συλλογικές ερευνητικές προτεραιότητες, αλλά και να παράσχει στους ερευνητές της τα κατάλληλα μέσα, τις ευκαιρίες και τους πόρους ώστε να συνεργαστούν σε ένα σύνολο σύνθετων προκλήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η προστιθέμενη αξία του «EPICUR Research» αφορά

• Νέους τρόπους έρευνας και καινοτομίας που θα απευθύνονται σε νέους ερευνητές στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας τους.

• Ενίσχυση της ψηφιοποίησης και της διεθνούς συνεργασίας για την υποστήριξη της εφαρμογής των νέων τρόπων έρευνας και καινοτομίας.

• Καθορισμό της διεπιστημονικότητας ως σημείου εκκίνησης για τη διαμόρφωση των μελλοντικών ερευνητικών δραστηριοτήτων της Συμμαχίας EPICUR.

• Ενίσχυση της έρευνας και της διδασκαλίας σε σύγχρονους θεματικούς τομείς (EPIChallenges) στους οποίους εργάζεται η συμμαχία EPICUR.

Το έργο «EPICUR Research» στοχεύει να υποστηρίξει

• την προβολή και τη συνεργασία των νέων ερευνητών. Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία πλατφόρμας ακαδημαϊκής και ερευνητικής επικοινωνίας (EPICommunity) που θα παρέχει εργαλεία στους νέους ερευνητές για την αναγνώριση των δεξιοτήτων τους και τη διευκόλυνση της μεταξύ τους επικοινωνίας, μέσω μιας βάσης δεδομένων νέων ερευνητών, καθώς και με την προώθηση των ευκαιριών μικτής κινητικότητας (δηλαδή εξ αποστάσεως/εικονικής κινητικότητας και κινητικότητας με φυσική παρουσία).

• την εξωστρέφεια των Πανεπιστημίων με τη δημιουργία συνεργειών (EPIClusters), προσκαλώντας μη ακαδημαϊκούς εταίρους να συνεργαστούν με τη συμμαχία EPICUR σε επιτακτικά ερευνητικά ζητήματα (EPIChallenges), όπως βιωσιμότητα, δημόσια υγεία, κινητικότητα, που μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με συνέργειες ακαδημαϊκών, επιχειρηματικών και κοινωνικών φορέων.

• μια καινοτόμο αλλαγή του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου, οικοδομώντας σχέσεις (EPIConnect) με τις άλλες αντίστοιχες συμμαχίες στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επόμενης φάσης των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Ο ρόλος του ΑΠΘ στο έργο «EPICUR Research»

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο ως ο κύριος τεχνολογικός εταίρος για τη σχεδίαση και την υλοποίηση της πρώτης Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Κοινότητας Νέων Ερευνητών (EPICommunity). Επίσης, θα συμμετάσχει στην υλοποίηση πιλοτικών δράσεων για την εφαρμογή νέων μεθόδων έρευνας και καινοτομίας σε θεματικούς τομείς (EPIChallenges) που έχουν οριστεί από τη συμμαχία.