Αυτά είναι τα επικίνδυνα slime παιχνίδια που ανακαλούνται από την ελληνική αγορά

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας της, ανακοινώνει την απαγόρευση κυκλοφορίας και απόσυρση από την αγορά επικίνδυνων slime παιχνιδιών.

Αυτά είναι τα επικίνδυνα παιδικά slime παιχνίδια που ανακαλούνται

Παιχνίδι – slime με την εμπορική ονομασία «Super slime Bubble» με
item :853 και EAN code 4606998037132 , για ηλικίες παιδιών άνω των τριών (3)
ετών.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ : « SU ERLEI JING SONG » που εδρεύει στο
Αιγάλεω Αττικής , επί της Ιερά οδού 164. (Χώρα κατασκευής Κίνα)

Το δείγμα παιχνιδιού με κωδικό προγράμματος Slime _ GR _ 81, με την εμπορική
ονομασία «Super slime Bubble»,item 853 και με ΕΑΝ code 4606998037132, ευρέθη
«μη κανονικό», διότι σύμφωνα με την Έκθεση Δοκιμών με αρ. αναφοράς
9P06837_81 /12.11.2019, του εργαστηρίου RISE, η περιεκτικότητά του σε βόριο
ευρέθη 925 (+/- 277) mg / kg, τιμή που ξεπερνά κατά πολύ το επιτρεπτό όριο (limit)
των 300 mg/kg,

Επιπλέον διαπιστώσεις μη συμμόρφωσης : Δεν αναγράφεται επί της συσκευασίας του ανωτέρω παιχνιδιού, η επωνυμία του εισαγωγέα ή του διακριτικού τίτλου ή του 2 εμπορικού σήματός του και η ταχυδρομική διεύθυνσή του, καθώς και οι
προειδοποιητικές ενδείξεις ασφαλείας δεν αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα
κατά παράβαση των διατάξεων άρθρου 7 (παρ.3 & 4) της ΚΥΑ.

Παιχνίδι – slime με την εμπορική ονομασία «Fortnite Funny» με item
: 862-B και EAN code 4606998037279 , για ηλικίες παιδιών άνω των τριών (3)
ετών.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ : « SU ERLEI JING SONG » που εδρεύει στο
Αιγάλεω Αττικής , επί της Ιερά οδού 164. (Χώρα κατασκευής Κίνα)

Tο δείγμα παιχνιδιού με κωδικό προγράμματος Slime _ GR _ 80, με την εμπορική
ονομασία «Fortnite Funny», item 862-B και ΕΑΝ code 4606998037279, δεν πληροί
βασική απαίτηση ασφαλείας, επειδή προτρέπει τους χρήστες/ μικρά παιδιά, άνω των τριών (3) ετών, να δοκιμάσουν από το υλικό του παιχνιδιού, παρέχοντας στην
συσκευασία του μικρό καλαμάκι κατάποσης. Σύμφωνα με την βασική απαίτηση του
άρθρου 11 παρ.2 της ΚΥΑ αρ.οικ.3669/194/5.4.2011(549Β΄) για την ασφάλεια των
παιχνιδιών: «τα παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων των χημικών κινδύνων που
περιέχουν, δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή υγεία των χρηστών ή τρίτων όταν
χρησιμοποιούνται με τον προβλεπόμενο ή με προβλέψιμο τρόπο, με γνώμονα τη συνήθη συμπεριφορά των παιδιών» και παρακάτω αναφέρει ότι: «οι ετικέτες και οι
συνοδευτικές οδηγίες χρήσης των παιχνιδιών εφιστούν την προσοχή των χρηστών ή των 2 προσώπων που τους επιβλέπουν στους εγγενείς κινδύνους εξαιτίας της χρήσης των παιχνιδιών, καθώς και στους τρόπους αποφυγής των κινδύνων αυτών ».

Επιπλέον διαπιστώσεις μη συμμόρφωσης : Δεν αναγράφεται επί της συσκευασίας του ανωτέρω παιχνιδιού, η επωνυμία του εισαγωγέα ή του διακριτικού τίτλου ή του
εμπορικού σήματός του και η ταχυδρομική διεύθυνσή του, καθώς και οι
προειδοποιητικές ενδείξεις ασφαλείας δεν αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα
κατά παράβαση των διατάξεων άρθρου 7 (παρ.3 & 4) της ΚΥΑ

Παιχνίδι – slime με την εμπορική ονομασία «Poopsie –slime» με item: LQ-002 και EAN code 4606998853039 , για ηλικίες παιδιών άνω των τριών (3)
ετών.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ : « SU ERLEI JING SONG » που εδρεύει στο
Αιγάλεω Αττικής , επί της Ιερά οδού 164. (Χώρα κατασκευής Κίνα)

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ :
Tο δείγμα παιχνιδιού, με κωδικό προγράμματος Slime _ GR _ 86, που έφερε την
εμπορική ονομασία «Poopsie slime», item LQ-002 και ΕΑΝ code 4606998853039,
ευρέθη επίσης «μη κανονικό», διότι σύμφωνα με την Έκθεση Δοκιμών με αρ.
αναφοράς 9P06837_86 /04.12.2019 του εργαστηρίου RISΕ, η περιεκτικότητά του σε βόριο είναι 888 (+/- 266) mg /kg που ξεπερνά κατά πολύ το επιτρεπτό όριο (limit) των 300 mg/kg .

Επιπλέον διαπιστώσεις μη συμμόρφωσης : Δεν αναγράφεται επί της συσκευασίας του ανωτέρω παιχνιδιού, η επωνυμία του εισαγωγέα ή του διακριτικού τίτλου ή του
εμπορικού σήματός του και η ταχυδρομική διεύθυνσή του, καθώς και οι
προειδοποιητικές ενδείξεις ασφαλείας δεν αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα
κατά παράβαση των διατάξεων άρθρου 7 (παρ.3 & 4) της ΚΥΑ.

Δείτε το κείμενο των ανακλήσεων εδώ

εδώ και εδώ