Δηλώστε συμμετοχή στο «Πιλοτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και εφαρμογής της παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια εκπαίδευση»

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 3/19-01-2017 του Δ.Σ) το ΥΠ.Π.Ε.Θ εγκρίνει και υλοποιεί εκπαιδευτικό πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής της παιδαγωγικής Φρενέ (Freinet) στα δημόσια σχολεία από εθελοντές/ντριες εκπαιδευτικούς των Δημοτικών και Γυμνασίων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής, με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Στο πρόγραμμα αυτό συνεργάζονται Τμήματα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το διεθνές δίκτυο του «Κινήματος του Μοντέρνου Σχολείου» (FINEM) και το ελληνικό του τμήμα, η παιδαγωγική ομάδα για τη διάδοση της παιδαγωγικής Φρενέ στην Ελλάδα «Το Σκασιαρχείο – Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας», που κατέθεσε και τη σχετική πρόταση. Οι παραπάνω φορείς έχουν αναλάβει και την επιστημονική καθοδήγηση του προγράμματος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να εφαρμόσουν στην τάξη τους τη συνεργατική μάθηση με την παιδαγωγική Φρενέ (βλ. Σκοποί και χαρακτηριστικά της παιδαγωγικής Φρενέ,)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις σε διάστημα δύο σχολικών ετών, από τον Μάρτιο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2018, με συνολική διάρκεια τρία τετράμηνα (βλ. αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της πιλοτικής εφαρμογής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). Στην πρώτη φάση θα γίνει εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν, θα ακολουθήσει εφαρμογή της παιδαγωγικής Φρενέ σε πιλοτικές τάξεις και σχολεία με την υποστήριξη των υπευθύνων του προγράμματος, και στην τρίτη φάση θα γίνει απολογισμός και διάχυση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής. Η συνολική διάρκεια της επιμόρφωσης θα είναι 120 ώρες (βλ. αναλυτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3). Οι επόμενοι κύκλοι επιμόρφωσης, μετά την 1η εφαρμογή, θα γίνουν και με πολλαπλασιαστές-τριες που θα προκύψουν από τον πρώτο κύκλο.
Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Πιλοτικό Πρόγραμμα, να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 13/02/2017 συμπληρώνοντας αίτηση σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4) και αποστέλλοντάς τη συμπληρωμένη αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση ([email protected]). Η φόρμα της αίτησης θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π., σε ειδικό χώρο αφιερωμένο στο συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα.
Για την επιλογή των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα θα ληφθούν υπόψη τα εξής: α) η συμμετοχή περισσότερων εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα, επειδή εκτιμάται ότι αυτό θα συμβάλει στη δημιουργία κατάλληλου συνεργατικού κλίματος για τη λειτουργία όχι μόνο της τάξης αλλά και του σχολείου ως κοινότητας, β) η προηγούμενη εμπειρία από επιμορφώσεις και εφαρμογές της παιδαγωγικής Φρενέ και γ) η αιτιολόγηση της πρόθεσής τους να παρακολουθήσουν το Πιλοτικό Πρόγραμμα, όπως αυτή θα εκτίθεται στην αίτησή τους.
Τα ονόματα των συμμετεχόντων θα έχουν ανακοινωθεί ως τις 28 Φεβρουαρίου

Παράρτημα 1 Σκοποί και χαρακτηριστικά της μεθόδου Freinet σε μορφή word.

Παράρτημα 2 Φάσεις της πιλοτικής εφαρμογής-χρονοδιάγραμμα σε μορφή word.

Παράρτημα 3 Πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης σε μορφή word.

Παράρτημα 4 Αίτηση σε μορφή word.

Το κείμενο της έγκρισης του προγράμματος σε μορφή pdf.