Είναι υποχρεωτικό για τον εργοδότη να χορηγήσει την άδεια ειδικού σκοπού; Αν δεν μου τη δώσει τι μπορώ να κάνω;

Σε ισχύ είναι η εγκύκλιος του υπ. Εσωτερικών, με την οποία διευκρινίζονται περιπτώσεις που αφορούν τη χρήση τηλεργασίας και τις δυνατότητες αδειών ειδικού σκοπού και αλλαγής ωραρίου για τους γονείς που έχουν παιδιά σε Δημοτικό και Γυμνάσιο.

Οι κυριότερες ερωτήσεις – απορίες των γονιών για την  άδεια ειδικού σκοπού

Ο σύζυγος μου απολύθηκε πρόσφατα, εγώ όμως εργάζομαι. Μπορώ να πάρω την άδεια ειδικού σκοπού τώρα που κλείνουν τα Δημοτικά;

Όχι, εφόσον ο σύζυγος είναι στο σπίτι και μπορεί να προσέχει τα παιδιά. Εξαίρεση θα αποτελούσε μόνο εάν ο σύζυγος είχε αναπηρία πάνω από 67% και έπαιρνε το αντίστοιχο επίδομα, που θα πιστοποιούσε και την αναπηρία, ή στην περίπτωση που ο σύζυγος νοσεί από κορωνοϊό.

Εργάζομαι σε παιδικό σταθμό μέσω κοινωφελούς προγράμματος του ΟΑΕΔ. Δικαιούμαι άδεια ειδικού σκοπού για το παιδί μου που πηγαίνει στην πέμπτη δημοτικού;

Εδώ υπάρχει ένα κενό. Δυστυχώς δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού ο συγκεκριμένος εργαζόμενος.

Είναι υποχρεωτικό για τον εργοδότη να χορηγήσει την άδεια ειδικού σκοπού; Αν δεν μου τη δώσει τι μπορώ να κάνω;

Από την στιγμή που βγήκε η εγκύκλιος είναι υποχρεωτική. Από την άλλη όμως δεν προβλέπεται και κάποια κύρωση, κάποια συνέπεια στον εργοδότη που δεν θα τη χορηγήσει. Στον ιδιωτικό τομέα μπορεί κάποιος εργοδότης να επικαλεστεί τον α ή β λόγο και να μην τη δώσει.

Επιπλέον, στις περιπτώσεις όπου οι συνθήκες καθιστούν αδύνατη τη χορήγηση αδειών λόγω εξάντλησης αυτών, οι Υπηρεσίες θα προβαίνουν, εφόσον το επιθυμεί ο υπάλληλος γονέας, στην κατά προτεραιότητα παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό βάσει των καθηκόντων που ασκεί ο/η υπάλληλος ή στην εκ περιτροπής παροχή εργασίας.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι οι υπάλληλοι αυτοί δύνανται να παρέχουν την εργασία τους σε ωράριο διαφορετικό από το παγίως προβλεπόμενο, εφόσον αυτό συνάδει τόσο με την προστασία των τέκνων όσο και με την εξυπηρέτηση των αρμοδιοτήτων της δημόσιας υπηρεσίας.

· Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, στον ίδιο ή σε διαφορετικούς εργοδότες,

με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της ανωτέρω άδειας ή, σε περίπτωση που μοιραστούν την άδεια, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα χρήσης της από καθέναν από αυτούς.

· Σε περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ενώ ο άλλος στο Δημόσιο

κατά την έννοια του άρθρου 5 της από 11/3/2020 ΠΝΠ, απαιτείται η προσκόμιση στον εργοδότη της υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου γονέα στο Δημόσιο ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, προκειμένου ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα να μπορεί να κάνει χρήση της άδειας αυτής.

· Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού,

εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) ή σύνταξη αναπηρίας (η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 της από 13/4/2020 Π.Ν.Π.).

· Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων, την άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει ο γονέας, ο οποίος έχει την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα,

εκτός και αν μεταξύ τους συμφωνήσουν διαφορετικά, σύμφωνα με την κοινή τους υπεύθυνη δήλωση ως ανωτέρω (είτε ο ένας αποκλειστικά, είτε να μοιρασθούν την ειδική άδεια σε διαστήματα, τα οποία κοινοποιούν στον εργοδότη τους με υπεύθυνες δηλώσεις που του υποβάλλουν).

· Στην περίπτωση γέννησης παιδιού εκτός γάμου ή εκτός συμφώνου συμβίωσης (το οποίο εξομοιώνεται πλήρως με τον γάμο),

ή σε περίπτωση θανάτου του άλλου γονέα, τότε η ειδική άδεια χορηγείται άνευ άλλης προϋπόθεσης στον μονογονέα.

· Στην περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς εργάζονται, αλλά ο ένας εξ αυτών βρίσκεται σε άλλη νόμιμη άδεια (π.χ. κανονική άδεια, ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια),

τότε ο πρώτος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού για όσο διάστημα διαρκεί η άδεια του δεύτερου.

Δεν προβλέπεται δικαίωμα χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού, σε περίπτωση αναστολής της δραστηριότητας της επιχείρησης του εργοδότη,

λόγω της λήψης των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και την πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού.

Για παράδειγμα, εάν εργάζονται και οι δύο γονείς και ο ένας από αυτούς εργάζεται σε επιχείρηση που έχει αναστείλει τη δραστηριότητα της κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, τότε ο δεύτερος εργαζόμενος γονέας δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, διότι πρέπει να εργάζονται και οι δύο, εκτός βέβαια των εξαιρέσεων που προαναφέρθηκαν λόγω νοσηλείας για οποιονδήποτε λόγο κ.λπ.

στ) Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» τα στοιχεία λήψης άδειας ειδικού σκοπού και συσχετιζόμενης κανονικής άδειας, για όσους εργαζόμενους έκαναν χρήση της άδειας αυτής. Η γνωστοποίηση αυτή και για όσο χρόνο παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής της χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού, γίνεται μέσω του Εντύπου Ειδικού Σκοπού του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ «Έντυπο 11.1 – Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόμενης Κανονικής Άδειας του άρθρου 4 παρ. 3στ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55/ 11.03.2020)», κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα της χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού.