Έκδοση διαβατηρίου για μωρό ή παιδί: Όσα πρέπει να ξέρετε

Έκδοση διαβατηρίου

Χρειάζεται να έχουν διαβατήριο τα μικρά παιδιά και, αν ναι, ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσετε; 

Η διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου για ένα μωρό ή ένα παιδί είναι ιδιαίτερα σημαντική, ιδίως κατά την περίοδο πριν τα Χριστούγεννα, όταν πολλές οικογένειες σχεδιάζουν ταξίδια για να έρθουν πιο κοντά οικογενειακά ή να απολαύσουν διακοπές κάπου πιο μακριά. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την όλη διαδικασία, τα δικαιολογητικά που χρειάζονται αλλά και το πού πρέπει να απευθυνθείτε – θα τα βρείτε όλα παρακάτω.

Ποιος πρέπει να πάει για την έκδοση; 

Τα άτομα κάτω των 18 ετών προσέρχονται παρουσία και των δύο γονέων τους (ή ασκούντων την επιμέλεια), οι οποίοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους ισχύον διαβατήριο ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (εκδοθείσας μετά το 2006). Εάν ο ένας εκ των δύο γονέων δεν δύναται να  παρασταθεί στο ραντεβού, απαιτείται η έγγραφη συναίνεσή του επικυρωμένη από ελληνική δημόσια Αρχή ή μέσω gov.gr. όχι παλαιότερη των 6 μηνών.

Σε περίπτωση που το ανήλικο τέκνο γεννήθηκε εκτός γάμου και έχει αναγνωριστεί εκούσια ή δικαστικά από τον πατέρα, απαιτείται παρουσία και των δυο γονέων. Εάν ο ένας εκ των δύο γονέων δεν δύναται να  παρασταθεί στο ραντεβού, απαιτείται η έγγραφη συναίνεσή του επικυρωμένη από ελληνική δημόσια Αρχή ή μέσω gov.gr, όχι παλαιότερη των 6 μηνών.

Δικαιολογητικά που χρειάζονται οι ανήλικοι για την έκδοση διαβατηρίου

 • Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου που εκτυπώνεται στα Γραφεία Υποδοχής Αιτημάτων και στην οποία είναι ενσωματωμένη υπεύθυνη δήλωση που περιλαμβάνει τα εξής:
 1. Όταν ο ανήλικος είναι κάτω των 13 ετών, ο ασκών την επιμέλεια πιστοποιεί:
  • την αναγραφείσα διεύθυνση κατοικίας του ανηλίκου και την έκδοση ή όχι διαβατηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.3103/2003 από την ΕΛ.ΑΣ., το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητείται η ανανέωση ή αντικατάστασή του.
 2. Όταν ο ανήλικος είναι άνω των 13 ετών, δηλώνει:
   • • Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή κατάθεση ή ψευδή δήλωση [άρθρα 216, 217, 220, 222 και 224 Ποινικού Κώδικα και παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)] εφόσον η τέλεση αυτών σχετίζεται με την έκδοση, τη χρήση, την απώλεια ή την κλοπή του διαβατηρίου ή του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
   • • Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αρπαγή, εμπορία ανθρώπων, αρπαγή ανηλίκων (άρθρα 322, 323Α, 324 του Ποινικού Κώδικα) ή για τις πράξεις των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 29 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 30 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύουν.
   • • Αν εκκρεμεί σε βάρος του μέτρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
   • • Αν εκτίει στερητική της ελευθερίας ποινή ή είναι υπόδικος και του έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση.
   • • Αν εκκρεμεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που δεν έχει εκτελεστεί ή ένταλμα σύλληψης.
   • • Αν διαμένει μόνιμα στην αναγραφείσα διεύθυνση κατοικίας και εάν έχει εκδοθεί στο όνομά του διαβατήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3103/2003 από την ΕΛ.ΑΣ., το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητείται η ανανέωση ή αντικατάστασή του
 • Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας στην ίδια σελίδα για όσους έχουν εφοδιαστεί. (Υποχρεωτικός εφοδιασμός για ανηλίκους άνω των 12 ετών).
 • Προκειμένου για ανήλικο κάτω των δώδεκα (12) ετών υποβάλλεται από τον έναν γονέα αυτού ή αυτόν που έχει την επιτροπεία του ή το δικαστικό συμπαραστάτη του, Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) των απαραίτητων για την έκδοση του διαβατηρίου στοιχείων δημοτολογίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 3021/22/10-ζ από 04-12-2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ τ.Β’ 2702/14-12-2015).

Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), τα απαραίτητα για την έκδοση του διαβατηρίου δημοτολογικά στοιχεία, προκύπτουν από πιστοποιητικό του δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ανήλικος, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία Παραλαβής Δικαιολογητικών (ΔΙΑΔΠ/Α/18532/06 ΦΕΚ 1309/Β’ Απόφαση Υπουργού ΕΣΔΔΑ).

Σε κάθε περίπτωση, στο έντυπο – πιστοποιητικό δημοτολογικών στοιχείων επικολλάται πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ανηλίκου και τίθεται πράξη βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας από τον έναν γονέα αυτού ή αυτόν που έχει την επιτροπεία του ή το δικαστικό συμπαραστάτη του, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Αστυνομικό.

Πιστοποιητικά δημοτολογίου που προέρχονται από τα ΚΕΠ ή που προσκομίζονται από τον ίδιο τον αιτούντα κατά τη διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Σε περιπτώσεις ατόμων με προβλήματα όρασης, όταν δεν πληρούνται επακριβώς οι τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές φωτογραφιών (π.χ. μη εστιασμός, κλειστοί οφθαλμοί, παραμόρφωση χαρακτηριστικών προσώπου κλπ) συνυποβάλλεται, είτε απλή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Τυφλών οικείας Υπηρεσίας, η οποία πιστοποιεί την εν λόγω κατάσταση, είτε ιατρική βεβαίωση – γνωμάτευση.

 • Παράβολα είσπραξης εσόδων.
 1. Για διαβατήριο δεκαετούς διάρκειας (ανήλικοι άνω των 14 ετών), απαιτείται παράβολο συνολικής αξίας 84,40 ευρώ το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως:
  Παράβολο χαρτοσήμου: 22 ευρώ + 20% ΟΓΑ = αξίας 26,40 ευρώ,
  Παράβολο Δημοσίου για τέλη εντύπου βιβλιαρίου: 53,00 ευρώ και
  Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη: 5,00 ευρώ.
 2. Για διαβατήριο τριετούς διάρκειας (ανήλικοι έως 14 ετών), απαιτείται παράβολο συνολικής αξίας 73,60 ευρώ το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως:
  Παράβολο χαρτοσήμου: 13 ευρώ + 20% ΟΓΑ = αξίας 15,60 ευρώ,
  Παράβολο Δημοσίου για τέλη εντύπου βιβλιαρίου: 53,00 ευρώ και
  Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη: 5,00 ευρώ.
 3. Αποκλειστικά και μόνο για διαβατήρια που χορηγούνται κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με την παρ.3 του Άρθρου 1 του Π.Δ 25/2022 και την παρ.3 του Άρθρου 4 του Π.Δ 25/2022, εκδίδεται διαβατήριο διάρκειας 13 μηνών, απαιτείται παράβολο συνολικής αξίας 68,80 ευρώ το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως:
  Παράβολο χαρτοσήμου: 9 ευρώ + 20% ΟΓΑ = αξίας 10,80 ευρώ,
  Παράβολο Δημοσίου για τέλη εντύπου βιβλιαρίου: 53,00 ευρώ και
  Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη: 5,00 ευρώ.
 4. Αποκλειστικά και μόνο για τις περιπτώσεις που η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι προσωρινά αδύνατη, εκδίδεται διαβατήριο διάρκειας 8 μηνών, απαιτείται παράβολο συνολικής αξίας 63,40 ευρώ το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως:
  Παράβολο χαρτοσήμου: 4,5 ευρώ + 20% ΟΓΑ = αξίας 5,40 ευρώ,
  Παράβολο Δημοσίου για τέλη εντύπου βιβλιαρίου: 53,00 ευρώ και
  Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη: 5,00 ευρώ.
 5. Αποκλειστικά και μόνο για τις περιπτώσεις διαβατηρίων που χορηγούνται σύμφωνα με την περ. β’ της παραγράφου 4 του Άρθρου 1 του Π.Δ.25/2022, εκδίδεται διαβατήριο διάρκειας 3 μηνών, απαιτείται παράβολο συνολικής αξίας 63,40 ευρώ το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως:
  Παράβολο χαρτοσήμου: 4,5 ευρώ + 20% ΟΓΑ = αξίας 5,40 ευρώ,
  Παράβολο Δημοσίου για τέλη εντύπου βιβλιαρίου: 53,00 ευρώ και
  Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη: 5,00 ευρώ.

Από την 16-01-2015 καθιερώνεται – εφαρμόζεται η νέα διαδικασία είσπραξης του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), το οποίο αντικαθιστά την έντυπη μορφή παραβόλου και των σχετικών αποδεικτικών είσπραξης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 29 του Ν.3943/2011 (Α 66) και την υπ’ αριθμό Α.1047 από 12-03-2020 (ΦΕΚ Β’ 979/21.03.2020) Κ.Υ.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την διαδικασία χορήγησης και επιστροφής του ηλεκτρονικού παραβόλου πατήστε εδώ.

Τα ως άνω δικαιολογητικά κατατίθενται από τους γονείς παρουσία του ανηλίκου και υπογράφονται από αυτούς και τον άνω των 12 ετών ανήλικο. Εάν παρίσταται μόνον ο ένας γονέας, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του άλλου, με θεωρημένο το ιδιόχειρο της υπογραφής του.

Όταν δεν δύνανται να παραστούν οι ασκούντες την επιμέλεια, για λόγους ανωτέρας βίας, παρίσταται οποιοσδήποτε συγγενής του ανηλίκου, ο οποίος εξουσιοδοτείται σχετικά από τον ένα γονέα, υποβάλλοντας και την έγγραφη συναίνεση του άλλου.

Το ιδιόχειρο της υπογραφής των γονέων βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή της ως άνω εξουσιοδότησης ούτε της έγγραφης συναίνεσης, απαιτείται ο διορισμός επιτρόπου και τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1601 και 1602 Α.Κ. πρόσωπα κατά περίπτωση.

Πού πρέπει να πάω για έκδοση διαβατηρίου; 

Για την έκδοση διαβατηρίου, πρέπει να επισκεφθείτε την τοπική αστυνομική διεύθυνση ή το αρμόδιο όργανο. Βρείτε εδώ τα Γραφεία Διαβατηρίων στην Ελλάδα και ποιο είναι στην περιοχή σας. 

Πόσο θα κοστίσει η έκδοση διαβατηρίου; 

Για ανηλίκους έως 14 ετών: το ισότιμο σε λίρες των 73,60 Ευρώ ανάλογα με την ισοτιμία τρέχοντος μηνός (ισχύς διαβατηρίου 3 έτη). Η πληρωμή γίνεται με μετρητά ή χρεωστική κάρτα.

Για ανηλίκους άνω των 14 ετών: το ισότιμο σε λίρες των 84,40 Ευρώ ανάλογα με την ισοτιμία τρέχοντος μηνός (ισχύς διαβατηρίου 10 έτη). Η πληρωμή γίνεται με μετρητά, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που έχει εκδοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την Προξενική Διατίμηση.

Σε κάθε έγγραφο που απαιτείται επικύρωση γνησίου της υπογραφής, αυτή διατιμάται με 10 Ευρώ για Έλληνες πολίτες και πολίτες ΕΕ και με 30 Ευρώ για πολίτες τρίτων χωρών σε Λ.Α..

Χρειάζεται να κλείσω ραντεβού για την έκδοση; 

Για την υπηρεσία απαιτείται ηλεκτρονικό ραντεβού.

Σχετικές φόρμες 

1. Αίτηση έκδοσης νέου διαβατηρίου
2. Αίτηση για αυτεπάγγελτη αναζήτηση προσωρινού πιστοποιητικού γέννησης
3. Έντυπο συναίνεσης γονέα για έκδοση διαβατηρίου ανηλίκου.

Αν το παιδί είναι ακόμα αβάπτιστο, τι κάνω; 

Αν δεν έχεις βαφτίσει ακόμη το μωρό σου μπορείς να κάνεις μια πράξη ονοματοδοσίας και έτσι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα να προχωρήσεις στην έκδοση διαβατηρίου. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την πράξη ονοματοδοσίας εδώ.

Πόσο διαρκεί το διαβατήριο στα παιδια; 

► Ανήλικοι άνω των 14 ετών: Το διαβατήριο είναι δεκαετούς διάρκειας.

► Ανήλικοι έως 14 ετών: Το διαβατήριο είναι τριετούς διάρκειας.

► Αποκλειστικά και μόνο για τις περιπτώσεις που η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι προσωρινά αδύνατη, εκδίδεται διαβατήριο διάρκειας 8 μηνών.

► Το διαβατήριο που χορηγείται κατ’ εξαίρεση, έχει ισχύ 13 μήνες, όμως ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να το παραδώσει προς ακύρωση στην υπηρεσία που κατέθεσε το αίτημα πριν τη λήξη της ισχύος του, εφ’ όσον εκλείψει η αιτία για την οποία εκδόθηκε ή παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο άρθηκε το μέτρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Επείγουσα Έκδοση – Τι γίνεται;

Ενημερωθείτε, για την έκδοση διαβατηρίου κατά προτεραιότητα, εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας, εφ’ όσον συντρέχουν περιοριστικά, συγκεκριμένοι λόγοι.

Κατ’ εξαίρεση, η έκδοση του διαβατηρίου γίνεται, κατά προτεραιότητα, εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή της αίτησης από την Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας / Α.Ε.Α., εφόσον συντρέχουν περιοριστικά οι ακόλουθοι λόγοι:

 • Προσωπικοί σοβαροί λόγοι υγείας, οι οποίοι επιβάλλουν νοσηλεία στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή κατατίθεται ως δικαιολογητικό ιατρικό πιστοποιητικό ή γνωμάτευση που φέρει την υπογραφή ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας με τη πάθηση που βεβαιώνεται και βεβαίωση αλλοδαπού νοσηλευτικού ιδρύματος μεταφρασμένη και επικυρωμένη νομίμως, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη εισαγωγής και νοσηλείας. Με την ίδια διαδικασία χορηγείται διαβατήριο και στον σύζυγο ή συγγενή ασθενούς μέχρι β΄ βαθμού, καθώς και στον ιατρό ή νοσηλευτή που πρόκειται να συνοδεύσουν τον ασθενή.
 • Θάνατος συγγενούς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β’ βαθμού.
 • Τραυματισμός ή σοβαρός λόγος υγείας που αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό αλλοδαπού κρατικού νοσοκομείου, ή εξαφάνιση συγγενούς μέχρι β’ βαθμού του ενδιαφερομένου που διαμένει στο εξωτερικό ή πρόκληση καταστροφής στην περιουσία του ενδιαφερομένου συνεπεία φυσικών καταστροφών ή άλλων γεγονότων ανωτέρας βίας.

Στις περιπτώσεις της κατά προτεραιότητα χορήγησης διαβατηρίου, δύναται να κατατίθενται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, κατ’ εξαίρεση στο Γραφείο Διαβατηρίων που λειτουργεί στο Αστυνομικό κατάστημα του Α.Τ. Παγκρατίου.

Ο ενδιαφερόμενος στην υποβαλλόμενη με τα λοιπά δικαιολογητικά υπεύθυνη δήλωση οφείλει να μνημονεύει τους ειδικούς λόγους που δικαιολογούν την κατά προτεραιότητα έκδοση του διαβατηρίου, συνυποβάλλοντας και τυχόν πρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα.

Πού μπορώ να δω την πορεία του διαβατηρίου;

Υπάρχει σύστημα online αναζήτησης πορείας αίτησης έκδοσης Διαβατηρίου που μπορείτε να βρείτε εδώ. 

Πόσες μέρες θα κάνει να εκδοθεί; 

Συνήθως δεν αργεί και είναι έτοιμο μέσα σε 4 – 7 ημέρες. Βέβαια ο χρόνος παράδοσης μπορεί να ποικίλει ανάλογα την πόλη, ποιο διάστημα κάνεις τα χαρτιά σου κτλ.

Διαβάστε επίσης: 

10 δοκιμασμένες συμβουλές για να γίνει το ταξίδι με τα παιδιά πραγματική απόλαυση!

Συγκινεί το αγοράκι με το διαβατήριο στο χέρι: «Αφήστε με να γυρίσω σπίτι μου στην Ελλάδα»