Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας: Μην χρησιμοποιείτε αυτά τα επικίνδυνα βρεφικά αξεσουάρ

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει τις Κοινοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδοµαδιαίες κοινοποιήσεις του RAPEX είτε έχουν εντοπιστεί από τις αρµόδιες αρχές κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως µη ασφαλή,
µε αποτέλεσµα να απαγορευτεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε ο ίδιοι οι παραγωγοί -έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που µπορεί αυτά να παρουσιάσουν- έχουν προβεί σε
εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκληση από τους καταναλωτές, στα πλαίσια των υποχρεώσεων τους βάσει του Άρθρου 5 της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 «Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων».

Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά µπορεί να αρθεί εφόσον το ελάττωµα που τα καθιστά µη ασφαλή επιδέχεται διόρθωσης και οι παραγωγοί προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές
ενέργειες.

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας (Γ.Γ.Β.) έχει καθιερώσει τη δηµοσίευση των εβδοµαδιαίων κοινοποιήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για µη ασφαλή προϊόντα (RAPEX) στην Ελληνική
γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ggb.gr/ .

Η Γ.Γ.Β. προβαίνει στη ∆ηµοσίευση αυτών και στον Τύπο, προκειµένου αφενός να υπάρχει δυνατότητα άµεσης ενηµέρωσης του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού και αφετέρου οι τυχόν
διακινητές των προϊόντων αυτών στην ελληνική αγορά να προβαίνουν σε άµεση απόσυρσή τους και ταυτόχρονη ενηµέρωση της εκάστοτε αρµόδιας αρχής για την επιτήρηση της αγοράς,
ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία υπάγεται το προϊόν. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές οι οποίες ενεργοποιούνται αµέσως µετά από
κάθε ειδοποίηση µέσω του συστήµατος RAPEX ή ύστερα από καταγγελίες καταναλωτών ότι τα προϊόντα αυτά εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, η Γ.Γ.Β. θα επιβάλλει
αυστηρές διοικητικές κυρώσεις µε βάση το Νόµο 2251/94, σε όλους όσους εµπλέκονται στην αλυσίδα διακίνησής των προϊόντων αυτών στην ελληνική αγορά.

Γονείς, προσοχή! Αυτά είναι τα επικίνδυνα βρεφικά αξεσουάρ που ανακαλούνται

Προϊόν: Κρεµάστρα πιπίλας

Μάρκα: BUMKINS

Όνοµα: Waterproof pacifier clip
Τύπος/αριθµός µοντέλου: Model: Disney Mickey Mouse, PC-DMK97
Αριθµός παρτίδας/Barcode: 14292998228, Batch: 01- 2016-2578

Κρεµάστρα πιπίλας, που αποτελείται από µια άσπρη κορδέλα µε µπλε σχέδια, ένα µεταλλικό πιαστράκι για τα ενδύµατα στο ένα άκρο και µια λευκή, ελαστική θηλιά στο άλλο άκρο. Το προϊόν πωλείται πάνω σε ετικέτα από χαρτόνι µέσα σε διάφανο, πλαστικό σακουλάκι

Κίνδυνος:  Ασφυξία. Το πιαστράκι για τα ενδύµατα δεν έχει επαρκείς τρύπες αερισµού. Ένα παιδί,που παίζει µε το προϊόν, θα µπορούσε να βάλειτο πιαστράκι στο στόµα του, όπου θα µπορούσενα κολλήσει και να προκαλέσει ασφυξία. Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε το σχετικό Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12586.

Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά µε εντολή της Γ.Γ. Βιοµηχανίας


Προϊόν: Κρεµάστρα πιπίλας

Μάρκα: RaZbaby

Όνοµα: keep-it-kleen

Τύπος/αριθµός µοντέλου: PINK HEARTS, Item No:417800
Αριθµός παρτίδας/Barcode: Lot:1607

Κρεµάστρα πιπίλας, που αποτελείται από µια ροζ – άσπρη κορδέλα, ένα πλαστικό πιαστράκι για τα ενδύµατα µε σχέδια καρδούλες στο ένα άκρο και ένα λευκό, ελαστικό
δακτύλιο στο άλλο άκρο.

Συσκευασία: µπλίστερ µε πλάτη από χαρτόνι

Κίνδυνος:  Το πιαστράκι για τα ενδύµατα µπορεί να σπάσει, δηµιουργώντας µικρά κοµµάτια. Ένα µικρό παιδί µπορεί να τα βάλει στο στόµα του και να πνιγεί. Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε το σχετικό Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12586.

Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά µε εντολή της Γ.Γ. Βιοµηχανίας