Κατ’ οίκον διδασκαλία: Σε ποιες περιπτώσεις οι μαθητές μπορούν να φοιτούν από το σπίτι αντί στο σχολείο;

Η κατ΄οίκον διδασκαλία κρίνεται αναγκαία για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοίτηση των μαθητών στο σχολείο.

Πώς εγκρίνεται

Η έγκριση της διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται με απόφαση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν αιτιολογημένης πρόσφατης ιατρικής γνωμάτευσης από δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή δημόσια υγειονομική επιτροπή, στην οποία αναγράφεται η διάρκεια της επιβεβλημένης παραμονής στο σπίτι.

Ο Διευθυντής του σχολείου τηρεί ατομικό φάκελο του μαθητή, στον οποίο παρέχονται και πληροφορίες για:

  • τους λόγους για τους οποίους του παρέχεται εκπαίδευση στο σπίτι
  • την ημερομηνία που το παιδί παρακολούθησε για τελευταία φορά το σχολείο
  • τις τρέχουσες εκπαιδευτικές ή ιατρικές παροχές και τις εμπλεκόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες που έχουν εγκριθεί για το σπίτι, καθώς και το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει ορισθεί για την πραγματοποίηση τους
  • το πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα της εκπαίδευσης στο σπίτι.