Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Βελτίωση της επίδοσης του σύμφωνα με τον διεθνή φορέα αξιολόγησης “Times Higher Education”

Ο διεθνής φορέας αξιολόγησης “Times Higher Education (THE)” κατατάσσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) μεταξύ των θέσεων 601-800 για το έτος 2021, ενώ αντίστοιχα για το 2020 το είχε κατατάξει μεταξύ των θέσεων 801-1000.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τo ΟΠΑ έχει υψηλότερη απόδοση από τον γενικό μέσο όρο στα κριτήρια «Έρευνα», «Επιστημονικές Αναφορές», «Έσοδα από Ιδιωτικό τομέα» και «Διεθνή Διάσταση», ενώ παράλληλα έχει και την υψηλότερη θέση κατάταξης (546η) μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστήμιων στο κριτήριο «Έρευνα».

Η “TΗΕ” κατατάσσει τα κορυφαία Πανεπιστήμια παγκοσμίως, βάσει 5 ομαδοποιημένων κριτηρίων αξιολόγησης: α) την «Διδασκαλία (Teaching)», β) την «Έρευνα (Research)», γ) τις «Επιστημονικές Αναφορές (Citations)», δ) την «Διεθνή Διάσταση (International outlook)» και στ) τα «Έσοδα από τον Ιδιωτικό Τομέα (Industry income)». Τα δεδομένα, σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα των Πανεπιστημίων, συγκεντρώνονται από τη βιβλιογραφική βάση δεδομένων Scopus.

Για περισσότερες πληροφορίες  επισκεφθείτε τη σελίδα εδώ