Συνήγορος του Πολίτη: Να αρθεί η αδικία για τους μη διορισθέντες εκπαιδευτικούς

Αναφορές σχετικά με παραλείψεις και λάθη κατά την υποβολή των δικαιολογητικών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κατάρτιση πινάκων εκπαιδευτικών από τους οποίους υλοποιούνται διορισμοί μονίμων και προσλήψεις αναπληρωτών /ωρομισθίων εκπαιδευτικών εξέτασε ο Συνήγορος του Πολίτη.

Η ανακοίνωση του Συνηγόρου του Πολίτη

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαµε να θέσουµε υπόψη σας το θέµα που απασχολεί µεγάλο αριθµό υποψήφιων εκπαιδευτικών που έλαβαν µέρος στις προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 ΚΑΙ 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ για κατάρτιση πινάκων εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα από τους οποίους θα υλοποιηθούν διορισµοί µονίµων και προσλήψεις αναπληρωτών/ωροµισθίων.

Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί εξέφρασαν προς το Συνήγορο του Πολίτη την ανησυχία τους για το ενδεχόµενο του αποκλεισµού τους από θέσεις εργασίας στην εκπαίδευση αν διορισµοί και προσλήψεις λάβουν χώρα βάσει των προσωρινών πινάκων που έχουν ήδη καταρτιστεί για την προκήρυξη 1ΓΕ/2019 και θα καταρτιστούν σύντοµα και για την προκήρυξη 2ΓΕ/2019.

Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη καταθέσει εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά τους στις κατά τόπον ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των προαναφερθεισών προκηρύξεων προκειµένου να καταχωρηθούν τα προσόντα τους στο ΟΠΣΥ∆ και να λάβουν την αντίστοιχη µοριοδότηση.

Τα δικαιολογητικά που δεν έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣΥ∆ ενώ έχουν προσκοµιστεί
εµπρόθεσµα αφορούν:

-βεβαιώσεις προϋπηρεσίας,
-πιστοποιητικά γλωσσοµάθειας,
-πιστοποιητικά παιδαγωγικής κατάρτισης,
-πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης κλπ.

Πλέον αυτών, πρόκειται και για δικαιολογητικά που η ∆ιοίκηση καθυστέρησε να εκδώσει και τα οποία, όπως φάνηκε από τους οριστικούς πίνακες της προκήρυξης 3ΕΑ/2019, δηλαδή µετά την εξέταση των ενστάσεων, έγιναν αποδεκτά, όπως:
Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα Τηλ: 2131306600 Φαξ: 2107292129 2
-πιστοποιητικά αναπηρίας από ΚΕΠΑ,
-πράξεις αναγνώρισης ισοτιµίας και αντιστοιχίας τίτλων σπουδών αλλοδαπής από τον ∆ΟΑΤΑΠ και

-ενσωµατωµένοι µεταπτυχιακοί τίτλοι (Τµήµα Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστηµίου, Τµήµα Γεωπονίας ΕΚΚΠΑ και ΑΠΘ).

Ειδικότερα για την περίπτωση της προκήρυξης 1ΓΕ/2019, στην οποία, όπως γνωρίζετε, έχουν ήδη εκδοθεί οι προσωρινοί πίνακες προ µηνός, επισηµαίνονται επιπλέον τα ακόλουθα:

Εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη, µε την ανάρτηση των
προσωρινών πινάκων, διαπίστωσαν ότι στοιχεία που τους αφορούν και µοριοδοτούνται δεν είχαν καταχωρηθεί στο ΟΠΣΥ∆.

Όταν απευθύνθηκαν στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, ο επιτόπιος έλεγχος κατέδειξε ότι εκ παραδροµής τα στοιχεία τους δεν είχαν καταχωρηθεί. Περαιτέρω έλαβαν την πληροφόρηση ότι µέσω ένστασης που όφειλαν να υποβάλουν στο ΑΣΕΠ, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά θα γίνονταν δεκτά και θα αποκαθίστατο η µοριοδότησή τους.

Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να αναφέρουµε το γεγονός της ανάρτησης ορθών προσωρινών πινάκων για τους κλάδους ΠΕ70 και ΠΕ60 από το ΑΣΕΠ.

Η ενέργεια αυτή σε συνδυασµό µε ισχυρισµό εκπαιδευτικού περί αποστολής
δικαιολογητικού που εκ παραδροµής δεν είχε καταχωρηθεί, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας από την κατά τόπον αρµόδια ∆ιεύθυνση, γεννά ερωτήµατα σχετικά µε τον τρόπο που προέκυψαν οι ορθοί προσωρινοί πίνακες.

Αν δηλαδή κάποιες, και όχι όλες οι ∆ιευθύνσεις, έστειλαν τα δικαιολογητικά που εκ
παραδροµής δεν είχαν καταχωρήσει στο ΟΠΣΥ∆ στην Κεντρική Υπηρεσία και αυτή
ενηµέρωσε το ΟΠΣΥ∆ και το ΑΣΕΠ ώστε να διορθωθούν οι πρώτοι προσωρινοί πίνακες, δηµιουργείται µείζον ζήτηµα άνισης µεταχείρισης καταρχάς µεταξύ εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60.

Σε περίπτωση που το παραπάνω συνέβη, το Υπουργείο Παιδείας όφειλε να ζητήσει από όλες τις ∆ιευθύνσεις να προβούν σε οίκοθεν διόρθωση προφανών λαθών και παραλείψεων για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης των υποψήφιων εκπαιδευτικών.

Το εν λόγω θέµα είναι πολύ σηµαντικό για την τελική (και εν τέλει ορθή) κατάταξη των υποψηφίων δεδοµένου ότι, για παράδειγµα, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι εκπαιδευτικός µε προσθήκη µόνο τριών (3) µορίων από δικαιολογητικό που δεν είχε καταχωρηθεί από την αρµόδια ∆ιεύθυνση, κατετάγη σε πεντακόσιες τριάντα οκτώ (538) θέσεις υψηλότερα από την αρχική του κατάταξη (πρώτοι προσωρινοί πίνακες).

Περαιτέρω δεν γίνεται αντιληπτός ο λόγος που αναρτήθηκαν ορθοί προσωρινοί πίνακες µόνο για τους κλάδους ΠΕ70 και ΠΕ60 και όχι για τους κλάδους ΠΕ73 και ΠΕ79 που συµµετείχαν επίσης στην προκήρυξη 1ΓΕ/2019.

Όπως γνωρίζετε, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.6, του άρθρ.66, του ν. 4589/2019 ΄΄. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δηµοσίου συµφέροντος µπορούν να προσλαµβάνονται προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι υποψήφιοι που είναι ενταγµένοι στους προσωρινούς αξιολογικούς
πίνακες, σύµφωνα µε τη διαδικασία των προηγούµενων παραγράφων, και µέχρι την έκδοση των τελικών πινάκων. Με την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι συµβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν δικαιούνταν την πρόσληψη λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης για την αιτία αυτή’’.

Οι ανωτέρω ενέργειες της ∆ιοίκησης σε συνδυασµό µε τις παρατεθείσες διατάξεις έχουν θορυβήσει τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν υποβάλει (1ΓΕ/2019) ή θα υποβάλουν (2ΓΕ/2019) ενστάσεις στο ΑΣΕΠ προκειµένου να θεραπευθεί η παράλειψη της ∆ιοικήσεως, για την οποία οι ίδιοι ουδεµία υπαιτιότητα φέρουν και να αποκατασταθεί στο ορθό η µοριοδότησή τους. Όπως, τέλος, γνωρίζετε η εξέταση των ενστάσεων θα ολοκληρωθεί µεσούντος του σχολικού έτους, οπότε αντενδείκνυται να παρακωλυθεί η παιδαγωγική διαδικασία µε αλλαγές εκπαιδευτικών στα σχολεία. Αυτό σηµαίνει ότι η πρόσληψη εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2020-2021 βάσει των προσωρινών πινάκων µε
ήδη γνωστά λάθη και παραλείψεις, αποκλείει από την εργασία υποψήφιους που ενδεχοµένως το δικαιούνται µε ό, τι αυτό συνεπάγεται : ασφαλιστική κάλυψη, προϋπηρεσία, µισθός, επίδοµα ανεργίας κλπ.

Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη, αναγνωρίζοντας τον εγγενή κίνδυνο εµφιλοχώρησης εκ παραδροµής σφαλµάτων, σε µία απαιτητική και µε αυξηµένο διοικητικό φόρτο εργασία, δεν µπορεί να µην υπογραµµίσει την ταυτόχρονη ανάγκη άµεσης διόρθωσης όλων των γνωστών και µη αµφισβητούµενων σφαλµάτων από την ίδια τη ∆ιοίκηση, το Υπουργείο Παιδείας εν προκειµένω, δεδοµένου ότι, όπως καταφάνηκε στην υπό εξέταση περίπτωση, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν σε πολλές περιπτώσεις να επωµισθούν τις συνέπειες για τα λάθη και τις παραλείψεις της ∆ιοίκησης, καταρχάς µε την υποβολή ενστάσεων στο ΑΣΕΠ, οπότε καλούνται, αν και άνεργοι ως επί το πλείστον, να καταθέσουν παράβολο ποσού
είκοσι (20) ευρώ και κατά δεύτερον µε την ενδεχόµενη απώλεια θέσης εργασίας.

Η διαφαινόµενη αυτή πρακτική, της διόρθωσης προφανών σφαλµάτων µέσω µίας επιπλέον (και επί δαπάνη των πολιτών) διοικητικής διαδικασίας µε επιβάρυνση µίας ανεξάρτητης αρχής για τη διόρθωση προφανών και µη αµφισβητήσιµων από τη ∆ιοίκηση σφαλµάτων και παραλείψεων που εµφιλοχώρησαν στη διαδικασία εκ παραδροµής, δεν συνάδει µε την αρχή της χρηστής διοίκησης συνιστώντας σε κάθε περίπτωση µορφή κακοδιοίκησης.

Επιπλέον, η ενδεχόµενη διόρθωση των σφαλµάτων/παραλείψεων ορισµένων µόνο
υποψηφίων από την κεντρική ∆ιοίκηση παραβιάζει τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης που οφείλουν να διέπουν τις σχετικές διαδικασίες.

Αξιότιµη κυρία Υπουργέ, Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως εξετάσετε το ανακύψαν θέµα µε τη δέουσα προσοχή και προβείτε σε ενέργειες µε στόχο την άρση της σηµειωθείσας κακοδιοίκησης και κυρίως την ίση και δίκαιη µεταχείριση των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Δείτε αναλυτικά την εισήγηση του Συνηγόρου του Πολίτη εδώ