Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός» φιλοξενεί παιδιά οικογενειών σε κρίση

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός» ανακοινώνει ότι υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων για περιπτώσεις φιλοξενίας παιδιών οικογενειών σε κρίση λόγω εκτάκτων αναγκών με διανυκτέρευση κατόπιν αίτησης των γονέων τους.

Με ποια διαδικασία μπορούν να φιλοξενηθούν τα παιδιά

Στο ίδρυμα εισάγονται βρέφη ή νήπια μέχρι ηλικίας 2 ½ ετών :

Μετά από υποβολή προς το ίδρυμα ή προς άλλες υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας σχετικής αιτήσεως των γονέων ή των επιτρόπων τους, οι οποίοι αποδεδειγμένα αδυνατούν προσωρινά ή μόνιμα να αναθρέψουν αυτά. Προτεραιότητα έχουν τα τέκνα των δημοτών του δήμου Θεσσαλονίκης .

Η αδυναμία των γονέων ή των νομίμων επιτρόπων τους να αναθρέψουν τα τέκνα τους, των οποίων αιτούνται την εισαγωγή στο ίδρυμα , διαπιστώνεται πάντοτε με κάθε νόμιμο τρόπο από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες , οι οποίες και οφείλουν να καταθέσουν τις σχετικές εκθέσεις τους προκειμένου να κριθεί το ζήτημα εισαγωγής βρέφους από το Δ.Σ.

Η διάρκεια παραμονής-περίθαλψης των βρεφών ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος και μπορεί να παρατείνεται με νέα απόφασή του.

Για την εισαγωγή βρέφους στο ίδρυμα μετά από αίτηση των γονέων του ή του επιτρόπου του συνυποβάλλονται , μαζί με τη σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. και τα παρακάτω έγγραφα :

α. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου.

β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του/των γονέα/ων αυτού.

γ. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του, εφόσον αυτό είναι γεννημένο σε γάμο.

δ. Έκθεση κοινωνικής λειτουργού για την υπό κρίση περίπτωση.

ε. Ιατρικές γνωματεύσεις – εξετάσεις για την κατάσταση της υγείας του βρέφους (π.χ. για ηπατίτιδα Β και C , για λοιμώδη νοσήματα , για Aids ,CRP κ.λ.π.).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κοινωνική υπηρεσία του Ιδρύματος στο τηλέφωνο 2310-941606 εσωτ. 34 ή 27 ή 12.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση εδώ