Βελτίωση στη στέγαση και λειτουργία σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε αναφορά από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 2ου Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου Ιωαννίνων µε θέµα την ανεπάρκεια των χώρων που έχουν παραχωρηθεί στο σχολείο, σε σχολικό συγκρότηµα όπου συστεγάζεται µε άλλες σχολικές µονάδες, για την κάλυψη βασικών αναγκών λειτουργίας του.

Στον Συνήγορο απευθύνθηκε επίσης γονέας µαθητή του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Γενισέας, για τις συνθήκεςστέγασης και λειτουργίας του σχολείου, το οποίο από το 2002 στεγάζεται σε κοντέινερ τοποθετηµένα στον προαύλιο χώρο του Γυµνασίου Γενισέας, σε συνθήκες ακατάλληλες και ανεπαρκείς για τις ανάγκες των µαθητών και τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Και στις δύο περιπτώσεις ο Συνήγορος απευθύνθηκε στις αρµόδιες για τη στέγαση σχολικών µονάδων υπηρεσίες των οικείων ∆ήµων και στις αντίστοιχες ∆ιευθύνσειςΕκπαίδευσης επισηµαίνοντας τα διαπιστούµενα προβλήµατα καθώς και την ανάγκη ανεύρεσης µιας λύσης, η οποία να διασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία των συστεγαζόµενων σχολικών µονάδων αλλά και το δικαίωµα των µαθητών µε αναπηρία στην εκπαίδευση και την ισότιµη µεταχείριση προς τους λοιπούς µαθητές.

Αναφορικά µε το 2ο Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, από την αρχική απάντηση των αρµοδίων φορέων προέκυψε ότι, µολονότι είχαν γίνει ορισµένες προσπάθειες βελτίωσης,βασικά προβλήµατα λειτουργίας του σχολείου παρέµεναν ανεπίλυτα, συµπεριλαµβανοµένων της ανεπάρκειας της µίας διαθέσιµης τουαλέτας για τις ανάγκες των µαθητών του σχολείου και της απουσίας γραφείων για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο και λογοθεραπευτή), µε συνέπεια την ουσιαστική αδυναµία επιτέλεσης του έργου τους. Για τον λόγο αυτό, ο Συνήγορος επανήλθε ζητώντας την εκ νέου εξέταση από τους συναρµόδιους φορείς του ∆ήµου και της εκπαίδευσης της κατανοµής των χώρων του διδακτηρίου µεταξύ των συστεγαζόµενων
σχολικών µονάδων, και τη δυνατότητα άλλων βελτιωτικών παρεµβάσεων.

Μετά από παρέµβαση της Ανεξάρτητης Αρχής, οι συναρµόδιοι φορείς αποφάσισαν να παραχωρήσουν στο εν λόγω σχολείο δύο επιπλέον αίθουσες του συγκροτήµατος καθώς και να κατασκευάσουν µία επιπλέον τουαλέτα για τις ανάγκες των µαθητών, µε δέσµευση του ∆ήµου Ιωαννιτών για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

Όσον αφορά το ΕΕΕΕΚ Γενισέας, ο Συνήγορος αρχικά ενηµερώθηκε ότι, σε πρόσφατη σύσκεψη όλων των αρµοδίων φορέων, αποφασίστηκε η ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση του, σε οικόπεδο εντός του ∆ήµου Αβδήρων, κάτι που θεωρήθηκε οµόφωνα ως η καλύτερη δυνατή λύση µακροπρόθεσµα. Ωστόσο η Ανεξάρτητη Αρχή επεσήµανε την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας του ΕΕΕΕΚ για το µεσοδιάστηµα µέχρι την ολοκλήρωση της ανέγερσης του νέου διδακτηρίου και ζήτησε την από κοινού εξέταση από τους συναρµόδιους φορείς πιθανών λύσεων και παρεµβάσεων για τη βελτίωση της υφιστάµενης κατάστασης.

Τελικά ο Συνήγορος ενηµερώθηκε για τεχνικές παρεµβάσεις από τον ∆ήµο Αβδήρων για τη βελτίωση των συνθηκών θέρµανσης και στέγασης στις προκατασκευασµένες αίθουσες και για την κατασκευή στεγάστρου για την προστασία των µαθητών από τη βροχή, για τη διάθεση στο ΕΕΕΕΚ χώρων στο κτίριο του παρακείµενου Γυµνασίου Γενισέας καθώς και για την επικείµενη αποσυµφόρηση και συνεπώς βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του, λόγω της ίδρυσης από το επόµενο σχολικό έτος Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου σε παραπλήσιο ∆ήµο.