Υπ. Παιδείας: Έτσι θα γίνονται οι εκδρομές για τους μαθητές Δημοτικού από τη νέα σχολική χρονιά

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης υπουργική απόφαση που υπογράφει η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και ορίζει το νέο πλαίσιο για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και εκπαιδευτικών στη Πρωτοβάθμια εντός και εκτός της χώρας.

Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται για τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικές δράσεις εκτός σχολείου, οι οποίες απαιτούν μετακίνηση των μαθητών και μαθητριών από το σχολείο.

Τέτοιες δράσεις είναι:

α) η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή,

β) οι διδακτικές επισκέψεις, μετακινήσεις στο πλαίσιο πολιτιστικών δράσεων, αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων επιστημονικού περιεχομένου κ.λπ.,

γ) οι εκπαιδευτικές επισκέψεις ή έξοδοι των μαθητών και των μαθητριών σε κοντινή απόσταση από το σχολείο, περιορισμένης χρονικής διάρκειας και όχι μεγαλύτερης των δύο διδακτικών ωρών, που υλοποιούνται στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, της βιωματικής μάθησης και του ευρύτερου ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία,

δ) οι επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων,

ε) οι μετακινήσεις μαθητών και μαθητριών και συνοδών εκπαιδευτικών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανταλλαγών και της φιλοξενίας ειδικών φορέων,

στ) οι επισκέψεις σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ).

Με εξαίρεση την περίπτωση της ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής, η οποία δεν προσμετράται στον αριθμό των λοιπών ως άνω μετακινήσεων, οι δράσεις της περ. γ της ανωτέρω παραγράφου δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις έξι (6) για κάθε διδακτικό έτος και οι δράσεις των περ. β, δ, ε και στ της ανωτέρω παραγράφου δεν μπορούν να υπερβαίνουν, συνολικά αθροιζόμενες, τις εννέα (9) ανά διδακτικό έτος.

Τι ισχύει για την Ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή

Η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή εντάσσεται στον ετήσιο ή στον τριμηνιαίο προγραμματισμό που κάνει το κάθε σχολείο μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και πραγματοποιείται άπαξ κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Οι εκδρομές αυτές γίνονται ανά σχολείο ή ανά τάξεις και όχι ανά τμήμα. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η πραγματοποίηση χωριστών ημερήσιων εκδρομών ανά τμήμα μιας τάξης, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και εφόσον αυτό επιβάλλουν ιδιαίτεροι παιδαγωγικοί λόγοι.

Για την πραγματοποίηση της ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής απαιτείται η συμμετοχή του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου των μαθητών και μαθητριών των τάξεων, για τις οποίες οργανώνεται κάθε ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή.

Η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ο οποίος συντάσσει σχετικό πρακτικό όπου αναφέρονται o τόπος πραγματοποίησης της εκδρομής (εντός ή εκτός νομού), ο χρόνος αναχώρησης και επιστροφής, το μέσο μεταφοράς, οι εκπαιδευτικοί που θα συνοδεύουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και το όνομα του/της υπευθύνου κάθε εκδρομής.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ για τις σχολικές εκδρομές ΦΕΚ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 2020-21