Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας: Αυτό είναι το επικίνδυνο φουσκωτό παιχνίδι που ανακαλείται

Για την ανάκληση φουσκωτού παιχνιδιού ενημερωθήκαμε μέσω των Κοινοποιήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 8ης Αυγούστου 2018 για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) (Νο 2A12/0288/18).

Αυτό είναι το φουσκωτό παιχνίδι που ανακαλείται


Φουσκωτό παιχνίδι

Μάρκα: Άγνωστη

Όνοµα: Rock-n-Roll

Τύπος/αριθµός µοντέλου: Item No.: AP0220 (από το τιµολόγιο),

Κωδικός καταστήµατος: 315623

Αριθµός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος

Περιγραφή: Φουσκωτή κιθάρα από PVC σε πράσινο και µαύρο χρώµα. Ύψος κατά προσέγγιση: 90 cm. Πωλείται χωρίς συσκευασία.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Κίνδυνος: Περιβαλλοντικός. Η διάφανη, πλαστική βαλβίδα περιέχει χλωριωµένες παραφίνες µικρής αλυσίδας (SCCPs) (µετρηθείσα τιµή έως 0.62% κατά
βάρος). Οι SCCPs παραµένουν στο περιβάλλον, είναι τοξικές σε µικρές συγκεντρώσεις στους υδρόβιους οργανισµούς και βιοσυσσωρεύονται στην πανίδα και στους
ανθρώπους, ενέχοντας κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τον Κανονισµό για τους έµµονους οργανικούς ρύπους (POP

Απαγόρευση διάθεσης του προϊόντος στην αγορά και άλλα συνοδευτικά µέτρα µε εντολή της Γ. Γ. Βιοµηχανίας

Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά µε εντολή της Γ. Γ. Βιοµηχανίας