Αυτές είναι οι νέες εξετάσεις που θα δίνουν οι μαθητές στην ΣΤ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου

Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας «Αναβάθμιση του σχολείου και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση εστιάζει στην ελευθερία και αυτονομία του σχολείου.

Σημαντικός πυλώνας προς αυτήν την κατεύθυνση είναι και η δημιουργία της ελληνικής PISA μέσω της οποίας θα γίνεται η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος σε μαθητές Στ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου. 

Όπως ανέφερε και η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του πολυνομοσχεδίου “Δημιουργούμε ένα νέο, ανεξάρτητο εργαλείο για την αποτύπωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και τη διαρκή του αναβάθμιση”.

Ειδικότερα το άρθρο 97  “Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος” περιγράφει εκτενώς τις νέες σε εθνικό επίπεδο εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές της ΣΤ’ Τάξης των Δημοτικών και τους μαθητές της Γ’ Τάξης των γυμνασίων σε θέματα ευρύτερων/γενικών γνώσεων των γνωστικών αντικειμένων της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών που θα διεξάγονται κάθε σχολικό έτος.

Τι πρέπει να ξέρετε για αυτές τις εξετάσεις

 • Σκοπός των εξετάσεων είναι η εξαγωγή πορισμάτων σχετικά με την πορεία
  υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των
  προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο, περιφερειακό
  επίπεδο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του
  πρώτου εδαφίου είναι ανώνυμα και δεν συνεκτιμώνται από τους διδάσκοντες κατά
  την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών στα συγκεκριμένα μαθήματα.
 • Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται
  ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθορίζεται ο
  τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων, o τρόπος επεξεργασίας και
  αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
 • Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται
  ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, είναι δυνατόν να
  διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για τους
  μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών σχολείων και τους μαθητές/τριες της Γ’
  Τάξης των γυμνασίων σε θέματα ευρύτερων/γενικών γνώσεων και άλλων
  γνωστικών αντικειμένων που περιλαμβάνονται στα αναλυτικά προγράμματα
  σπουδών.

Ποια είναι η φιλοσοφία αυτών των εξετάσεων;

Σκοπός είναι η εξαγωγή πορισμάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών – όχι η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή. Τα αποτελέσματα, άλλωστε, θα είναι ανώνυμα, επομένως δεν συνεκτιμώνται από τους εκπαιδευτικούς κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Η διεξαγωγή διαγνωστικών τεστ αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος σημειώνει αυξητική τάση στις χώρες του ΟΟΣΑ – π.χ. στην Πορτογαλία, τη Σουηδία, τη Δανία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο.