Γονείς προσοχή! Αυτό είναι το παιδικό κράνος που αποσύρεται από την ελληνική αγορά λόγω επικινδυνότητας

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει μέσω του τύπου την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ.5072/ΔΤΒΝ55/Τμ. Δ/Φ25/17-1-2017 (ΑΔΑ:ΨΖ90465ΧΙ8-62Γ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με την απαγόρευση της διάθεσης στην ελληνική αγορά του κράνους παιχνιδιού “Toronto” που κατασκευάζεται από την εταιρεία Trigold Manufacture Co. Ltd, Κϊνα καθώς και την απόσυρση του εν λόγω προϊόντος που τυχόν έχει ήδη διατεθεί στην ελληνική αγορά με ταυτόχρονη υποχρέωση, στην περίπτωση αυτή, των υπεύθυνων οικονομικών φορέων για την άμεση ενημέρωση της Δ/νσης Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Προηγήθηκε η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) C(2016) 8088 final της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) της 9-12-2016, σύμφωνα με την οποία η ΕΕ κρίνει ως δικαιολογημένο το μέτρο που έλαβε η Φιλανδία για την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά κράνους παιχνιδιού “Toronto” που κατασκευάζεται από την εταιρεία Trigold Manufacture Co. Ltd, Κϊνα, καθώς με βάση τη διαθέσιμη τεκμηρίωση και τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, η Επιτροπή θεωρεί ότι το κράνος παιχνίδι “Toronto” δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, όπως αναφέρονται στο σημείο 1.1.2 Επίπεδα και κατηγορίες προστασίας, 1.4 Πληροφορίες που παρέχουν οι κατασκευαστές, 2.1 ΜΑΠ με ενσωματωμένα συστήματα ρύθμισης και 3.1. Κρούσεις που οφείλονται σε πίπτοντα ή εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα καθώς και σε πρόσκρουση μέρους του σώματος σε εμπόδιο που αναφέρονται στο άρθρο 3 και στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 89/686/ΕΟΚ.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές διαπιστώσουν ότι τα εν λόγω προϊόντα εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά θα επιβληθούν οι κυρώσεις του
άρθρου 14 της ΚΥΑ 4373/1205/11.3.1993 (ΦΕΚ 187/Β/23.3.1993) σχετικά με τη Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 89/686/ΕΟΚ οδηγία για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.