Τι προβλέπει η άδεια μητρότητας όταν η μητέρα κυοφορεί δίδυμα

Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος του 1997 (Ν. 100(I)/1997) είναι προσανατολισμένος και παρέχει σύστημα γονικής άδειας, η οποία αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα, αναφορικά με τη γέννηση ενός και μόνο τέκνου, παραγνωρίζοντας τις ειδικές ανάγκες των γονέων διδύμων, καθώς αυτοί βρίσκονται σε ειδική κατάσταση δυνάμει των αυξημένων βαρών που αντιμετωπίζουν για την ταυτόχρονη ανατροφή των διδύμων τέκνων τους, φαινόμενο το οποίο αντικειμενικά παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Επί του θέματος της παροχής γονικής άδειας για πολύδυμη κύηση (διδύμων, τριδύμων, κ.τ.λ.) σχετική είναι η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην απόφαση Ζωή Χατζή κατά Υπουργού Οικονομικών, C-149/2010, ημ. 16.9.2010, Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, (Συλλογή 2010, σ. I-8489) (αλλά και αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας της Ελλάδας) στην οποία, ανάμεσα σ’ άλλα, λέχθηκε ότι η ρήτρα 2.1. της συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια-η οποία συνήφθη στις 14/12/1995 από τις διεπαγγελματικές οργανώσεις γενικού χαρακτήρα (UNICE, CEEOA, CES)-δεν έχει μεν την έννοια ότι η γέννηση διδύμων τέκνων θεμελιώνει δικαίωμα προς λήψη τόσων γονικών αδειών όσα τα τέκνα που γεννώνται, επιβάλλει, όμως, σε κάθε περίπτωση και υπό το πρίσμα της αρχής της ίσης μεταχείρισης, στον εθνικό νομοθέτη την υποχρέωση να καθιερώσει σύστημα γονικής άδειας, το οποίο, αναλόγως με την υφιστάμενη στο οικείο κράτος μέλος κατάσταση, να εξασφαλίζει στους γονείς δίδυμων τέκνων μεταχείριση, η οποία λαμβάνει προσηκόντως υπόψη τις ειδικές τους ανάγκες.

Συναφώς, στη Γνώμη του γενικού εισαγγελέα Kokott της 7ης Ιουλίου 2010, στην πιο πάνω απόφαση (Συλλογή της Νομολογίας 2010 σελίδα I-08489) λέχθηκαν τα εξής, στη σκέψη 40: «Δεν αμφισβητείται μεν ότι κατά τη φροντίδα διδύμων ορισμένες ενέργειες δεν απαιτείται να γίνονται δύο φορές. Εντούτοις, τα βάρη, τα οποία συνεπάγεται η φροντίδα διδύμων, είναι σαφώς μεγαλύτερα και δεν μπορούν να συγκριθούν με τη φροντίδα ενός μόνον παιδιού. Λόγω της ίδιας ηλικίας τους, τα δίδυμα έχουν μεν κατ’ αρχήν τις ίδιες ανάγκες, οι οποίες πρέπει όμως να ικανοποιούνται εις διπλούν, ενώ δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι, παραδείγματος χάρη, τα δίδυμα πεινούν ή κοιμούνται πάντα ταυτόχρονα. Τυχόν παροχή στους γονείς διδύμων μίας μόνον γονικής άδειας, όπως στην περίπτωση των γονέων ενός μόνον παιδιού, θα συνιστούσε παράβλεψη της διαφοράς αυτής και, επομένως, απαράδεκτη ίση μεταχείριση διαφορετικών καταστάσεων».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 6 του Ελληνικού Νόμου 4210/2013, που συμπληρώνουν το άρθρο 53 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι(6)μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός».

Δημοσθένης Στεφανίδης

Δικηγόρος