Τι ισχύει για τα τμήματα ένταξης σε Γυμνάσιο και Λύκειο – Σε ποιους μαθητές απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Τμήμα Ένταξης λειτουργεί ως υποστηρικτική δομή εκπαίδευσης για τους μαθητές και τις μαθήτριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στις σχολικές μονάδες. Σκοπός του Τμήματος Ένταξης είναι η πλήρης ένταξη των μαθητών/τριών στο σχολικό περιβάλλον μέσω ειδικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων.

Οι εν λόγω μαθητές και μαθήτριες ανήκουν στο δυναμολόγιο της τάξης φοίτησης και για την εκπαίδευσή τους συνεργάζονται και συμμετέχουν ισότιμα όσοι/ες εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας διδάσκουν στην τάξη φοίτησης και στο Τμήμα Ένταξης με στόχο τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των διδακτικών πρακτικών καθώς και την κατάλληλη προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και περιβάλλοντος.

Η εκπαιδευτική παρέμβαση πραγματοποιείται εντός του περιβάλλοντος της τάξης και σε ιδιαίτερο χώρο, εφόσον το επιβάλλουν οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών που υποστηρίζονται. Στο Τμήμα Ένταξης υποστηρίζονται μαθητές και μαθήτριες των ομάδων που καθορίζονται από το Ν. 3699/2008, άρθρο 3, παρ. 1, 2, 3 και κατόπιν της σχετικής πρότασης των διαγνωστικών φορέων. Ωστόσο, οι μαθητές/ήτριες με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, δεν θεωρούνται, με βάση τις ιδιότητες αυτές, άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία και η υποστήριξή τους δεν πραγματοποιείται από το Τμήμα Ένταξης.

Ποιος είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης

 αξιολογούν τους/τις μαθητές/ήτριες για τη διευρεύνηση των ειδικώνεκπαιδευτικών αναγκών με βάση τις προτάσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί στο σύλλογο διδασκόντων από τους/τις υπεύθυνους/νες εκπαιδευτικούς των τάξεων,

 ενημερώνουν, σε συνεργασία με τη διοίκηση του σχολείου, τους γονείς και κηδεμόνες του/της μαθητή/ήτριας για τις διαδικασίες που είναι απαραίτητεςνα γίνουν για να υποστηριχθεί το παιδί από το Τ.Ε. Στην περίπτωση που οιγονείς/κηδεμόνες επιθυμούν τη φοίτηση του παιδιού τους στο Τμήμα Ένταξης και δεν υπάρχει η σχετική εισήγηση από τις αρμόδιες διαγνωστικές
υπηρεσίες (ΚΕ.Δ.Δ.Υ,, ΙΠ.Κ.) μπορεί να εισηγηθεί η σχολική σύμβουλος Ειδικής Αγωγής για τη φοίτηση ώστε να μην αποκλειστεί ο/η μαθητής/ήτριααπό το Τμήμα Ένταξης (ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4186/2013, είναι απαραίτητη η απόφαση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για τον προσδιορισμό του κατάλληλου πλαισίου υποστήριξης στο σχολείο και ως εκ τούτου συνιστούμε την ενημέρωση των γονέων για τη δυνατότητα που έχουν να απευθυνθούν στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)

 συνεργάζονται με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε να υπάρχεισύνδεση μεταξύ του κοινού και του εξειδικευμένου προγράμματος ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησης αυτού (π.χ. συνδιδασκαλία),

 ενισχύουν τη γενικότερη προσαρμογή των μαθητών/τριών του Τ.Ε. στο κοινό σχολικό περιβάλλον, με τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας, παιχνιδιών και άλλων δραστηριοτήτων της σχολικής ζωής,

 μεριμνούν για την τακτική ενημέρωση του ατομικού φακέλου του/της μαθητή/ήτριας, ο οποίος φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο με ευθύνη του/της διευθυντή/ύντριας του σχολείου,

 πληροφορούν και συμβουλεύουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας για θέματα ειδικής αγωγής και συνεργάζονται με τους σχολικούς συμβούλους της περιφερείας τους και με το προσωπικό του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αρχικά οι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε κατά την αξιολόγηση των μαθητών/τριώνγια τη διερεύνηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και προκειμένου να τους/τις
συμπεριλάβουν στην υποστηρικτική εκπαιδευτική παρέμβαση του Τμήματος Ένταξης και με βάση τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο σύλλογο διδασκόντων, λαμβάνουν υπόψη:

 την πρόταση για υποστήριξη από το Τμήμα Ένταξης που περιέχεται στη γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου,

 τη σοβαρότητα και το είδος των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών,

 την αναγκαιότητα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης (ΕΠΕ),

 το πλήθος των μαθητών/τριών που έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν αποτελεσματικά και αναφέρουν αυτούς/ές που θα υποστηριχθούν με
τεκμηριωμένη εισήγηση.

Οι εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης:

 συνεργάζονται με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε να υπάρχει σύνδεση μεταξύ του κοινού και του εξατομικευμένου προγράμματος ως προς τοπεριεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησης του (π.χ. συνεργατικές πρακτικές διδασκαλίας/συνδιδασκαλία), διότι ο στόχος είναι η πλήρης και ισότιμη ένταξη του/της μαθητή/ήτριας στην κοινότητα μάθησης των συνομηλίκων
της τάξης του/της (επομένως, η υποστήριξη από το Τμήμα ‘Ενταξης πρέπει να αξιολογείται και να επαναπροσδιορίζεται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με σκοπό την πλήρη ένταξη στο σχολικό περιβάλλον και την φοίτηση του/της μαθητή/ήτριας στην τάξη του χωρίς υποστήριξη),

 συντάσσουν και υποβάλλουν μέσω του/της διευθυντή/ύντριας για θεώρηση στο/στη σχολικό/ή σύμβουλο ειδικής αγωγής το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας και την ετήσια αξιολογική έκθεση λειτουργίας του

 προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές/μαθήτριες συστεγαζόμενων σχολείων ή σε προγράμματα παράλληλης στήριξης όμορου σχολείου, ύστερα από εισήγηση της σχολικής συμβούλου ειδικής αγωγής στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το σχολείο.

Ποιοι μαθητές εντάσσονται στα Τμήματα Ένταξης

  • Στο Τ.Ε. υποστηρίζονται μαθητές και μαθήτριες των ομάδων που καθορίζονται από το Ν. 3699/2008, άρθρο 3, παρ. 1, 2, 3 και κατόπιν της σχετικής πρότασης τωνδιαγνωστικών φορέων. Ωστόσο, οι μαθητές/ήτριες με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, δεν θεωρούνται, με βάση τις ιδιότητες αυτές, άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία και η υποστήριξή τους δεν πραγματοποιείται από το Τ. Ε.
  • Η απρόσκοπτη λειτουργία του Τ.Ε. έχει ανάγκη τη στήριξη του σχολείου και του/της διευθυντή/ύντριας της σχολικής μονάδας, ο/η οποίος/α διαφυλάσσει την εύρυθμη λειτουργία του και φροντίζει για την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή.
  • Η φοίτηση των μαθητών/τριών στο Τ.Ε. έχει ως στόχο την υποστήριξη αυτών μέσω εκπαιδευτικής παρέμβασης, σύμφωνα με την οποία υπάρχει σύνδεση με το πρόγραμμα της τάξης φοίτησης ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησής του. Προκειμένου να επιδιώξουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, απαραίτητη είναι η συνεργασία των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, όπως ορίζει και η σχετική νομοθεσία. Η συνεργασία αυτή αφορά: α) τις διδακτικές πρακτικές (τροποποίηση, προσαρμογή, εξατομίκευση,
    διαφοροποίηση της διδασκαλίας και του διδακτικού αντικειμένου), β) τη συμφωνία αναφορικά με τη χρήση από τους/τις εκπαιδευτικούς του Τ.Ε. και της τάξης φοίτησης της ίδιας ορολογίας κατά τη διδασκαλία των διδακτικών αντικειμένων ώστε να μην δημιουργούνται επιπρόσθετες δυσκολίες στην αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών/τριών του Τ.Ε.,
    γ) τη συμφωνία στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών/τριών του Τ.Ε. (ανταλλαγή και από κοινού επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού/τεστ/διαγωνισμάτων, επεξεργασία θεμάτων κλιμακούμενης δυσκολίας με ερωτήσεις κλειστού τύπου κ.ά.).

Τι προσφέρει ο θεσμός των Τμημάτων Ένταξης

Η λειτουργία του Τμήματος Ένταξης είναι απαραίτητη για την παροχή κατάλληλης παιδαγωγικής και διδακτικής παρέμβασης στους μαθητές και στις μαθήτριες που παρουσιάζουν δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής στο σχολικό πλαίσιο. Η λειτουργία Τ.Ε. δημιουργεί παρακαταθήκη για το σχολείο και αποτελεί μία εξαιρετικά χρήσιμη υποστηρικτική δομή για τους/τιςμαθητές/ήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς.