Υπ. Παιδείας: Επαναλειτουργούν τα Κ.Ε.Σ.Υ. – Τι πρέπει να ξέρουν οι γονείς

Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει με εγκύκλιο που απέστειλε ότι τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) επαναλειτουργούν, από 07-05-2020, προγραμματίζοντας τις ενέργειές τους, οι οποίες απαιτούν και φυσική παρουσία μαθητών/τριών και γονέων ή κηδεμόνων, για τη διεκπεραίωση αιτημάτων αξιολόγησης και έκδοσης εκθέσεων αξιολόγησης-γνωμάτευσης με προτεραιότητα σε αιτήματα αξιολόγησης μαθητών/τριών Γ΄ Λυκείου για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλαγής βαθμίδας, επανάληψης φοίτησης και υποστήριξης από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης ή ειδικό βοηθητικό προσωπικό.

Τι πρέπει να ξέρουν οι γονείς για την επαναλειτουργία των Κ.Ε.Σ.Υ

1. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. με ευθύνη των Προϊσταμένων τους,  υποβάλλουν έως 07-05-2020, προς τις οικείες Π.Δ.Ε., εισηγήσεις για τις ανάγκες τους: α) σε εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, για τη δημιουργία περισσότερων διεπιστημονικών ομάδων και την ενίσχυση της διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών τους, και β) σε απαραίτητους επιπλέον χώρους για την αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού, προκειμένου να ανταποκριθούν στη διεκπεραίωση των αιτημάτων εκπαιδευτικής αξιολόγησης και στην έκδοση των σχετικών εκθέσεων αξιολόγησης-γνωμάτευσης.

2. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, για την επιπλέον ενίσχυση και υποστήριξη του έργου των Κ.Ε.Σ.Υ., διαθέτουν με απόφασή τους, στα οικεία Κ.Ε.Σ.Υ., εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3699/2008 (Α΄ 199) όπως ισχύει, που υπηρετούν σε Τμήματα Ένταξης σχολικών μονάδων και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. καθώς και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και σε Σ.Δ.Ε.Υ., της περιοχής ευθύνης τους, για το χρονικό διάστημα που έχει ανασταλεί η λειτουργία των ανωτέρω σχολικών μονάδων.

3. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης για την έκδοση της απόφασης διάθεσης εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. προς τα Κ.Ε.Σ.Υ. προβαίνουν στις κάτωθι ενέργειες: α) Εκδίδουν, άμεσα με την λήψη του παρόντος και έως 07-05-2020, πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ως ορίζεται στο άρθρο 16 του ν.3699/2008 (Α΄ 199) και μέλη του Ε.Ε.Π., για διάθεσή τους στα Κ.Ε.Σ.Υ. για το χρονικό διάστημα που έχει ανασταλεί η λειτουργία των ανωτέρω σχολικών μονάδων, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως 11-052020,

β) Εκδίδουν τη σχετική απόφαση διάθεσης του προσωπικού έως 12-05-2020 λαμβάνοντας υπόψη, τις υποβληθείσες ανάγκες σε προσωπικό των Κ.Ε.Σ.Υ. και την κατά προτεραιότητα διάθεση των: αα) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και μελών του Ε.Ε.Π. που διαθέτουν εμπειρία υπηρέτησης σε Κ.Ε.Σ.Υ. (ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Κ.Δ.Α.Υ.) και υπέβαλαν αίτηση, ββ) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και μελών του Ε.Ε.Π. που υπέβαλαν αίτηση, γγ) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και μελών Ε.Ε.Π. που διαθέτουν εμπειρία υπηρέτησης σε Κ.Ε.Σ.Υ. και δεν υπέβαλαν αίτηση και δδ) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και μελών Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στην περιοχή ευθύνης τους, χωρίς την έκδοση άλλης πρόσκλησης, γ) Διαθέτουν με την ίδια απόφαση τη χρήση χώρων σχολικών μονάδων των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία, κατά προτεραιότητα όμορων με τα Κ.Ε.Σ.Υ., για την κάλυψη αναγκών όπως αυτές διατυπώθηκαν από τις υποβληθείσες προτάσεις αυτών.

4. Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού προβαίνουν σε προγραμματισμό αξιολόγησης μαθητών/τριών και έκδοσης εκθέσεων αξιολόγησης γνωμάτευσης με προτεραιότητα στα αιτήματα που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος. Το ωράριο των εκπαιδευτικών και του Ε.Ε.Π. του Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζεται στις έξι (6) ώρες ημερησίως και τριάντα (30) ώρες εβδομαδιαίως και του διοικητικού προσωπικού στις οκτώ (8) ώρες ημερησίως και σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως. Το ωράριο λειτουργίας του Κ.Ε.Σ.Υ. μπορεί να
παρατείνεται έως τις 19:00 για μία ή περισσότερες ημέρες της εβδομάδας με απόφαση του συλλόγου εκπαιδευτικού προσωπικού, εφόσον υπάρχει αναγκαιότητα και οι συνθήκες του χώρου και της διαθεσιμότητας του προσωπικού για επαρκή κάλυψη όλων των ωρών το επιτρέπουν.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο Λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης